Stemming

Motie Ortega-Martijn c.s. over inzetten van interne jobcoaches

100,0 %
0,0 %


VVD

PVV

Lid-Verdonk

D66

CU

CDA

PvdD

PvdA

SP

GL

SGP


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 33
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit de evaluatie jobcoaching blijkt dat de inzet van een coach een effectief middel is om een duurzaam regulier dienstverband te realiseren voor Wajong’ers;

voorts overwegende, dat er volgens de evaluatie aan het bereik van de regeling het nodige verbeterd kan worden;

constaterende, dat in de praktijk de vraag naar interne jobcoaching toeneemt;

van mening, dat interne jobcoaches een meerwaarde kunnen vormen voor de re-integratie, omdat zij goed zicht hebben op de werkplek en de specifieke omstandigheden waaronder de Wajong’ers moeten werken;

verzoekt de regering te bevorderen dat interne jobcoaches worden ingezet en te bezien hoe re-integratiemiddelen hiertoe eventueel herschikt dienen te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Van Hijum

Spekman