Stemming

Motie Ortega-Martijn c.s. over voorrang voor particuliere en ondernemersinitiatieven

86,0 %
14,0 %


Lid-Verdonk

PvdA

PVV

D66

VVD

CDA

GL

CU

PvdD

SP

SGP


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 30
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering ambitieuze plannen heeft met betrekking tot de inschakeling van Wajong’ers in het arbeidsproces;

overwegende, dat er diverse particuliere en ondernemersinitiatieven speciaal zijn opgezet om groepen Wajong’ers een kans te geven op de arbeidsmarkt;

constaterende, dat deze initiatieven een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van Wajong’ers;

van mening, dat dergelijke initiatieven ten volle ondersteund dienen te worden, doordat er functies beschikbaar worden gesteld voor een redelijk aantal Wajong’ers;

verzoekt de regering te bevorderen dat er voorrang wordt gegeven aan bestaande en nieuwe particuliere initiatieven en ondernemersinitiatieven die er speciaal op gericht zijn om een hoeveelheid Wajong’ers een plaats op de arbeidsmarkt te verschaffen, en zo nodig re-integratiemiddelen Wajong te herschikken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Spekman

Van Hijum


Motie Ortega-Martijn c.s. over voorrang voor particuliere en ondernemersinitiatieven

2009-04-16
Dossier: 31780
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Hans Spekman (PvdA), Eddy van Hijum (CDA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-30.html