Stemming

Amendement van de leden Ulenbelt en Koser Kaya ter vervanging van nr. 12 over het niet in tijd beperken van het terugvalrecht

31,3 %
68,7 %


PvdA

CDA

PVV

D66

SGP

CU

VVD

GL

Lid-Verdonk

PvdD

SP


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 22
AMENDEMENT VAN DE LEDEN ULENBELT EN KOşER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 7 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 5.4.3 als volgt gewijzigd:

I

Het eerste lid komt te luiden:

1. Indien op grond van artikel 5.4.2, eerste lid, onderdeel a, tweede of derde lid, het recht op arbeidsondersteuning is geëindigd, herleeft op aanvraag het recht op arbeidsondersteuning indien de in dat onderdeel onderscheidenlijk lid genoemde omstandigheid die tot beëindiging heeft geleid niet meer van toepassing is.

II

In het derde lid vervalt de tweede volzin.

Toelichting

De zekerheid van een inkomen en arbeidsondersteuning maakt dat eerder betaalde arbeid zal worden verricht. In lijn met het SER-advies houden jonggehandicapten een terugvalrecht voor arbeidsondersteuning en inkomensondersteuning. Dit amendement schrapt de beperking van het terugvalrecht.

Ulenbelt

Koşer Kaya


Amendement van de leden Ulenbelt en Koser Kaya ter vervanging van nr. 12 over het niet in tijd beperken van het terugvalrecht

2009-04-07
Dossier: 31780
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP), Fatma Ko┼čer Kaya (D66)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-22.html