Stemming

Amendement van het lid Van Hijum c.s. om Wajongeren met kinderen onder 5 jaar beter in staat te stellen werk met zorg te combineren

86,0 %
14,0 %


SGP

Verdonk

SP

GL

VVD

PvdD

CDA

D66

PvdA

CU

PVV


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Ontvangen 7 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 5.5.1, eerste lid, toegevoegd:

Indien de jonggehandicapte de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot vijf jaar bevat het participatieplan afspraken over de wijze waarop arbeid en zorg kunnen worden gecombineerd. Bij deze afspraken worden in ieder geval de mogelijkheden tot scholing en opleiding betrokken.

Toelichting

Met Wajongeren die kinderen hebben in de leeftijd beneden de vijf jaar moet rekening gehouden worden in het door het UWV opgestelde participatieplan. Er zal geen ontheffing van de verplichtingen plaatsvinden maar het moet mogelijk zijn om tot aangepaste afspraken te komen om de combinatie van werken en zorg voor kinderen mogelijk te maken. Dit sluit min of meer aan bij de scholingsplicht in de WWB voor alleenstaande ouders. Het is namelijk begrijpelijk dat sommige Wajongeren niet goed in staat zijn om werk en zorg te combineren. Dit amendement stelt daarom Wajongeren met kinderen onder de vijf jaar beter in staat de combinatie van werken en zorg te kunnen maken.

Van Hijum

Spekman

Ortega-Martijn


Amendement van het lid Van Hijum c.s. om Wajongeren met kinderen onder 5 jaar beter in staat te stellen werk met zorg te combineren

2009-04-07
Dossier: 31780
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Eddy van Hijum (CDA), Hans Spekman (PvdA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-20.html