Stemming

Motie -Snijder-Hazelhoff c.s. over het niet meer vangen van glasaal ten behoeve van de export

100,0 %
0,0 %


VVD

PVV

SGP

PvdA

CDA

CU

D66

PvdD

GL

SP

Verdonk


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 24
MOTIE VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor het herstel van het palingbestand het essentieel is dat er voldoende glasaal in de Nederlandse en Europese wateren aanwezig is;

overwegende, dat er nu door een aantal Europese lidstaten grote hoeveelheden glasaal worden weggevangen en zelfs als delicatesse worden geëxporteerd;

roept de regering op om alles in het werk te stellen dat er geen glasaal meer wordt gevangen ten behoeve van de export, maar enkel wordt ingezet ten behoeve van het herstel van het palingbestand in de Europese wateren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Polderman

Cramer

Van der Vlies

Koppejan

Jacobi