Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Amendement van het lid Bashir dat met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een teruggaafmogelijkheid van energiebelasting introduceert voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés (Dossier 34302)
Amendement van het lid Bashir dat met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een teruggaafmogelijkheid van energiebelasting introduceert voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés Amendement begroting belasting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XLIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd: A In artikel 59, eerste lid, onderdeel c, worden de bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarieven verhoogd met € 0,00374. ...

Motie van de leden Bashir en Groot over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen (Dossier 34302)
Motie van de leden Bashir en Groot over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen Motie begroting belasting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen; verzoekt de regering, voor het zomerreces met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 83 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 83 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd Amendement begroting belasting financiën Nr. 86 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Bashir dat de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 65 verhoogt naar € 3168 (Dossier 34302)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Bashir dat de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 65 verhoogt naar € 3168 Amendement begroting belasting financiën Nr. 51 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN BASHIR Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.168. ...

Motie Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden (Dossier 31700-VII)
Motie Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden Motie begroting financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 63MOTIE VAN HET LID VAN BEEK C.S.Voorgesteld 19 februari 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de «sinterklaasaffaire» in de gemeente Echt-Susteren zeer slecht is voor het aanzien van het openbaar bestuur;overwegende, dat dit aanzien niet wordt hersteld door het nemen van een aantal raadsbesluiten waarin achteraf een juridische basis wordt verstrekt aan onrechtmatige giften;van oordeel, dat het geld dat onrechtmatig uit de gemeentekas is onttrokken, dient te worden teruggestort;verzoekt het kabinet het daartoe te leiden dat maatregelen worden genomen opdat de gelden door de daarvoor verantwoordelijken worden teruggestort;verzoekt het kabinet om in overleg met de commissaris van de Koningin van Limburg te voorkomen dat achteraf door gemeenteraadsbesluiten de indruk wordt gewekt dat alles weer is gladgestreken,en gaat over tot de orde van de dag.Van BeekDe WitAzough ...

Motie De Wit over het vernietigen van achteraf door de gemeenteraad van Echt-Susteren genomen besluiten (Dossier 31700-VII)
Motie De Wit over het vernietigen van achteraf door de gemeenteraad van Echt-Susteren genomen besluiten Motie begroting financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 66MOTIE VAN HET LID DE WITVoorgesteld 19 februari 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat fracties in de gemeenteraad van Echt-Susteren op onrechtmatige wijze gemeenschapsgelden hebben geschonken aan derden;overwegende, dat de gemeenteraad achteraf deze schenkingen heeft goedgekeurd;verzoekt de regering de betreffende besluiten van de gemeenteraad van Echt-Susteren te vernietigen wegens strijd met het algemeen belang,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Motie Azough c.s. over onderzoek door de Rijksrecherche naar de verdeling van gemeenschapsmiddelen in de gemeente Echt-Susteren (Dossier 31700-VII)
Motie Azough c.s. over onderzoek door de Rijksrecherche naar de verdeling van gemeenschapsmiddelen in de gemeente Echt-Susteren Motie begroting financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 67MOTIE VAN HET LID AZOUGH C.S.Voorgesteld 19 februari 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat onrechtmatig handelen door bestuurders en volksvertegenwoordigers schade toebrengt aan het vertrouwen in de politiek als geheel;constaterende, dat bij de verdeling van gemeenschapsgelden in de gemeente Echt-Susteren in strijd met verschillende wetgeving is gehandeld en dat niet uit te sluiten is dat er sprake is van strafbare feiten;verzoekt de regering de Rijksrecherche op te dragen, onderzoek in deze kwestie te doen en de Kamer daarover te berichten,en gaat over tot de orde van de dag.AzoughGrausDe Wit ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de beoordeling van substantiële schikkingen (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de beoordeling van substantiële schikkingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over fraude met Europese gelden en subsidies (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over fraude met Europese gelden en subsidies Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Amendement van de leden Karabulut en Voortman dat regelt dat de voorgenomen verplichting voor gemeenten om een tegenprestatie in te voeren geen doorgang vindt (Dossier 33801)
Amendement van de leden Karabulut en Voortman dat regelt dat de voorgenomen verplichting voor gemeenten om een tegenprestatie in te voeren geen doorgang vindt Amendement sociale zekerheid werkloosheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN Ontvangen 16 december 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, vervalt. ...

Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan (Dossier 33801)
Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan Amendement sociale zekerheid werkloosheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 16 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, vervalt. ...

Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten (Dossier 33801)
Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten Motie (gewijzigd/nader) sociale zekerheid werkloosheid Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER. 53 Voorgesteld 11 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zich in de praktijk van tegenprestatie en werken met behoud van uitkering steeds meer gevallen van verdringing voordoen; constaterende dat het kabinet de mogelijkheden van het opleggen van een tegenprestatie wil verruimen; verzoekt de regering om, een verdringingstoets voor gemeenten op te stellen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Karabulut dat de zoektermijn van vier weken schrapt voor personen die zich melden bij het UWV voor een uitkering (Dossier 33801)
Amendement van het lid Karabulut dat de zoektermijn van vier weken schrapt voor personen die zich melden bij het UWV voor een uitkering Amendement sociale zekerheid werkloosheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 16 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Alkaya over duidelijkheid inzake de betreffende persoonsgegevens (#:-)
Amendement van het lid Alkaya over duidelijkheid inzake de betreffende persoonsgegevens Amendement financieel toezicht financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 23 augustus 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij wordt in elk geval geregeld op welke wijze wordt geborgd dat voor iedere betaaldienstgebruiker duidelijk is welke persoonsgegevens het betreft en welke andere betaaldienstverleners daar toegang toe kunnen krijgen. ...

Amendement van het lid Alkaya over de intrekking van toestemming voor toegang tot persoonsgegevens (#:-)
Amendement van het lid Alkaya over de intrekking van toestemming voor toegang tot persoonsgegevens Amendement financieel toezicht financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 23 augustus 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstgebruiker op elk moment de toestemming voor toegang tot zijn persoonsgegevens kan intrekken en dat de betaaldienstverlener andere betaaldienstverleners waaraan persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker zijn verstrekt hierover informeert. ...

Amendement van het lid Alkaya over een informatiedocument (#:-)
Amendement van het lid Alkaya over een informatiedocument Amendement financieel toezicht financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 23 augustus 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument over de betaaldienst overlegt aan de betaaldienstgebruiker alvorens hij toestemming kan geven voor toegang tot zijn persoonsgegevens. ...

Amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 7 over een voorhangbepaling (#:-)
Amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 7 over een voorhangbepaling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) financieel toezicht financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 Ontvangen 18 april 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel R als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Alkaya over een voorhangbepaling (#:-)
Amendement van het lid Alkaya over een voorhangbepaling Amendement financieel toezicht financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 4 april 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel R als volgt gewijzigd: 1. ...