Kamerstuk 34302-86

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff c.s. ter vervanging van nr. 83 dat regelt dat de vrijstelling van kolenbelasting voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 17 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir , Steven van Weyenberg (D66), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-86.html
ID: 34302-86
Origineel: 34302-83

25,3 %
74,7 %

Houwers

Lid-Klein

50PLUS

GrKÖ

PVV

Van Vliet

CDA

SP

GrBvK

SGP

PvdD

PvdA

VVD

GL

CU

D66


Nr. 86 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 831

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.169.

II

In artikel I, onderdeel L, wordt «€ 10.443» vervangen door: € 12.093.

III

In artikel XVII, onderdeel D, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.169.

IV

Artikel XLII, onderdeel A, vervalt.

V

Artikel XLII, onderdeel B, vervalt.

VI

Artikel XLII, onderdeel Ba, vervalt.

VII

Artikel XLII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «€ 0,24310» gewijzigd in: € 0,1911.

2. Na onderdeel 4 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

5. In het eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, wordt «€ 0,1196» vervangen door: € 0,10067.

3. In onderdeel 9 wordt «€ 0,24310» vervangen door: € 0,1911.

VIII

Artikel XLII, onderdeel Ca, vervalt.

IX

In artikel XLII, onderdeel D, onder 1, wordt «€ 0,03904» vervangen door: € 0,03069.

X

Artikel LII, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de vrijstelling in de kolenbelasting voor het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd. Dit levert € 189 miljoen op. In verband met het vervallen van de invoering van die vrijstelling komt ook de inwerkingtreding bij koninklijk besluit te vervallen voor de verhoging van de energiebelasting. Deze verhoging treedt nu in werking per 1 januari 2016. De opbrengst van € 189 miljoen wordt gebruikt om de arbeidskorting te verhogen. Het bedrag van de maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 66 verhoogd naar € 3.169 en het beginpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 1.650 verlaagd naar € 32.365.

Het amendement op stuk nummer 15 is gewijzigd in verband met enkele technische wijzigingen rond de invoering van de schuif in de energiebelasting, die met de nota van wijziging van 16 november jl. in het wetsvoorstel zijn opgenomen (Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 79). Deze technische wijzigingen hebben geen inhoudelijke gevolgen voor dit amendement.

Grashoff Bashir Van Weyenberg