Kamerstuk 34302-44

Amendement van het lid Bashir dat met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een teruggaafmogelijkheid van energiebelasting introduceert voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-44.html
ID: 34302-44
Wijzigingen: 34302-76

Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIIA

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 59, eerste lid, onderdeel c, worden de bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarieven verhoogd met € 0,00374.

B

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid komt de eerste volzin te luiden:

Vrijstelling van belasting wordt verleend ter zake van de levering van:

  • elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés; en

  • aardgas dat wordt gebruikt voor metallurgische procedés.

2. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot vijfde tot en met zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Vrijstelling van de belasting wordt verleend ter zake van de levering van aardgas dat wordt gebruikt voor mineralogische procedés.

    Als mineralogische procedés worden aangemerkt de vervaardiging van glas en glaswerk, keramische producten, cement, kalk, gips, producten van beton, gips en cement.

    De vrijstelling voor mineralogische procedés geldt alleen voor de bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 23.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «eerste, derde en vierde lid» vervangen door: eerste, derde, vierde en vijfde lid.

C

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «artikel 64, derde lid» vervangen door: artikel 64, derde lid, eerste volzin, eerste aandachtsstreepje.

2. In het derde lid wordt «artikel 64, vierde lid» vervangen door: artikel 64, derde lid, eerste volzin, tweede aandachtsstreepje, vierde en vijfde lid.

Toelichting

Dit amendement introduceert met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een teruggaafmogelijkheid van de energiebelasting voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés. De introductie van de vrijstelling leidt tot een budgettaire derving van € 40 miljoen structureel per jaar. Ter dekking wordt met ingang van 1 januari 2017 het tarief boven de 10 miljoen kWh verhoogd met € 0,00374 per kWh.

Met deze twee maatregelen wordt vergroening van de belastingen gekoppeld aan het behoud van banen voor Nederland en het stimuleren van het gebruik van biogas.

Door de vrijstelling zal het midden- en kleinbedrijf in de genoemde sector en de daarmee gepaard gaande banen behouden blijven, krijgt de vergroening van gasproductie een impuls en worden grootverbruikers gestimuleerd om zuiniger om te gaan met de beschikbare elektriciteit.

Bashir