Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de fietskoeriers van Deliveroo (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de fietskoeriers van Deliveroo Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over een AOW-regeling voor werknemers in zware sectoren (#:-)
Motie van het lid Özdil c.s. over een AOW-regeling voor werknemers in zware sectoren Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Amendement van het lid Van Kent over versnelde uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie SZW (#:-)
Amendement van het lid Van Kent over versnelde uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie SZW Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 15 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 12.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Kent c.s. over maatregelen om de lonen te laten stijgen (#:-)
Motie van het lid Van Kent c.s. over maatregelen om de lonen te laten stijgen Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Motie van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over de maximale proeftijd bij meerjaarscontracten en jaarcontracten (#:-)
Motie van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over de maximale proeftijd bij meerjaarscontracten en jaarcontracten Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering van plan is een proeftijd tot vijf maanden mogelijk te maken indien direct een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden; constaterende dat de regering tevens van plan is een proeftijd tot drie maanden mogelijk te maken voor meerjaarscontracten; van mening dat een proeftijd van vijf respectievelijk drie maanden misbruik in de hand werkt en tweederangswerknemers creëert; roept de regering op, om de maximale proeftijd ongewijzigd te laten op twee maanden bij meerjaarscontracten en één maand bij jaarcontracten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 21 dat EUR 2 miljoen toedeelt aan UNICEF voor kwetsbare kinderen. (Dossier 34300-XVII)
Amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 21 dat EUR 2 miljoen toedeelt aan UNICEF voor kwetsbare kinderen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bashir en Grashoff ter vervanging van nr. 28 dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van de leden Bashir en Grashoff ter vervanging van nr. 28 dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens Amendement begroting belasting financiën Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 33.715 € 1.591 12,05% € 33.715 € 58.421 € 3.253 40,20% € 58.421 – € 13.184 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 34.027 € 1.591 12,05% € 34.027 € 58.421 € 3.290 40,20% € 58.421 – € 13.096 52,00% III Artikel I, onderdeel K, vervalt. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Amendement begroting belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over belasten van het werkelijk rendement op vermogen (Dossier 34302)
Motie van het lid Bashir c.s. over belasten van het werkelijk rendement op vermogen Motie begroting belasting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000 (Dossier 34302)
Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000 Amendement begroting belasting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Aan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Amendement begroting belasting financiën Nr. 72 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen (Dossier 34302)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen Amendement begroting belasting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging nr. 44 over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging nr. 44 over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés Amendement begroting belasting financiën Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XLIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd: A Artikel 59, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van de leden Bashir en Groot (t.v.v. 34302, nr.58) over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen (Dossier 34302)
Gewijzigde motie van de leden Bashir en Groot (t.v.v. 34302, nr.58) over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen Motie (gewijzigd/nader) begroting belasting financiën Nr. 98 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58 Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen; verzoekt de regering om, bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over tolheffing voor vrachtwagens (Dossier 34302)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over tolheffing voor vrachtwagens Motie begroting belasting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 41 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 41 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Amendement begroting belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bashir c.s.(t.v.v. 34302, nr.57) over belasten van het werkelijk rendement op vermogen (Dossier 34302)
Gewijzigde motie van het lid Bashir c.s.(t.v.v. 34302, nr.57) over belasten van het werkelijk rendement op vermogen Motie (gewijzigd/nader) begroting belasting financiën Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van het lid Bashir over het terugdraaien van de maatregelen op de verbruiksbelasting op fruit- en groetesappen en mineraalwater (Dossier 34302)
Amendement van het lid Bashir over het terugdraaien van de maatregelen op de verbruiksbelasting op fruit- en groetesappen en mineraalwater Amendement begroting belasting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 22 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel XL vervalt. ...

Amendement van de leden Bashir en Grashoff dat ervoor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens (Dossier 34302)
Amendement van de leden Bashir en Grashoff dat ervoor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens Amendement begroting belasting financiën Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GRASHOFF Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 33.715 € 1.591 12,00% € 33.715 € 58.421 € 3.246 40,15% € 58.421 – € 13.165 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 34.027 € 1.591 12,00% € 34.027 € 58.421 € 3.283 40,15% € 58.421 – € 13.077 52,00% III Artikel I, onderdeel K, vervalt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 72 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 72 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Amendement begroting belasting financiën Nr. 82 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...