Kamerstuk 34302-29

Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-29.html
ID: 34302-29

15,3 %
84,7 %

GrBvK

GL

GrKÖ

PVV

Klein

Van Vliet

PvdD

VVD

CDA

SP

CU

Houwers

SGP

50PLUS

D66

PvdA


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Aan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de eigenwoningschuld van de belastingplichtige niet in aanmerking genomen voor zover deze hoger is dan € 500.000, met dien verstande dat indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, het genoemde bedrag voor de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk geldt. In afwijking in zoverre van artikel 2.14, derde lid, wordt de eigenwoningschuld, bedoeld in de eerste volzin, niet in aanmerking genomen bij de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

II

Na artikel I, onderdeel L, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

M

Na artikel 10a.16 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a.17 Overgangsbepaling aftrekbare kosten eigen woning

Artikel 3.120, zesde lid, is niet van toepassing met betrekking tot op 31 december 2015 bestaande eigenwoningschulden.

III

Artikel XLVII komt te luiden:

ARTIKEL XLVII

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt als volgt gewijzigd:

A

De in de artikelen 3.6 tot en met 3.20 en de in de artikelen 5.4 tot en met 5.18 vermelde bedragen worden verhoogd met € 300.

B

In artikel 3.32 wordt «artikel 10a.16» vervangen door «artikel 10a.17» en wordt «Artikel 10a.17» vervangen door: Artikel 10a.18.

C

In artikel 3.33 wordt «artikel 10a.17» vervangen door: artikel 10a.18.

Toelichting

Dit amendement topt de hypotheekrenteaftrek af op een eigenwoningschuld van € 500.000. Hierdoor kunnen de belastingplichtige en zijn partner alleen de rente over de eerste € 500.000 eigenwoningschuld aftrekken en is de rente over het bedrag daarboven niet aftrekbaar.

De aftrekbeperking geldt niet voor op 31 december 2015 reeds bestaande schulden. Dus de aftrekbeperking geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Het deel van de schulden dat uitgaat boven de genoemde grens wordt wel in aanmerking genomen bij toepassing van de bijleenregeling, zodat voor dit deel geen eigenwoningreserve wordt gevormd, maar wordt niet in aanmerking genomen in box 3.

Het op € 500.000 aftoppen van de eigenwoningschuld waarover de rente fiscaal aftrekbaar is leidt tot een budgettaire opbrengst van € 83 mln. in 2016 en loopt op tot € 800 mln. structureel (2041).

Bashir