Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden (Dossier 33841)
Eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heb ik van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het eerste deel van zijn advies ontvangen over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. ...

Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (Dossier 33841)
Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2014 Ik heb recentelijk nog toegezegd de Tweede Kamer spoedig te informeren over afspraken met de VNG en MEE Nederland over de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep). ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 66 over de gelijktrekking van de formulering ontrent toegang tot het pgb. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over medezeggenschapsraden minimaal voor 60% uit cliënten laten bestaan (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over medezeggenschapsraden minimaal voor 60% uit cliënten laten bestaan Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat collectieve medezeggenschap goed gewaarborgd moet zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning; overwegende dat het van belang is dat zorgorganisaties, familieleden en professionals een stem hebben in de Wmo-raden, maar dat het onwenselijk is als zij oververtegenwoordigd zijn; verzoekt de regering, medezeggenschapsraden te verplichten om minimaal voor 60% uit cliënten of gebruikers van voorzieningen uit hoofde van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag (Dossier 33852-(R2023))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 maart 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Motie van het lid Marcouch over verbeteren van de succesvolle participatie van vreemdelingen (Dossier 33852-(R2023))
Motie van het lid Marcouch over verbeteren van de succesvolle participatie van vreemdelingen Motie migratie en integratie nederlanderschap Nr. 37 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering van mening is dat na het voldoen aan de inburgeringplicht de vreemdeling doorgaans «nog niet tot de meest volledige vorm van participatie in de samenleving» is gekomen; van mening dat het feit dat vreemdelingen pas twee jaar later Nederlander kunnen worden hun participatie aan en verbondenheid met de Nederlandse samenleving niet als vanzelf stimuleert; van mening dat de twee jaren voorafgaand aan de naturalisatietermijn van zeven jaar benut moeten worden ter bevordering van de verdere integratie en betere participatie in de samenleving; van mening dat vreemdelingen die Nederlander willen worden, aan de hand van specifieke behoeften op hun eigen verzoek geholpen moeten worden een verdiepingsslag te maken om die volgende stap naar participatie in de samenleving te zetten; verzoekt de regering, vreemdelingen met een permanente verblijfstitel die Nederlander willen worden, te helpen bij hun voorbereiding op een succesvolle participatie in onze samenleving met een aanbod aan taal en cultuur en daartoe een programma te ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Marcouch over onderzoek naar de voor- en nadelen van een dubbele nationaliteit (Dossier 33852-(R2023))
Motie van het lid Marcouch over onderzoek naar de voor- en nadelen van een dubbele nationaliteit Motie migratie en integratie nederlanderschap Nr. 36 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sinds de negentiende eeuw de hoofdregel is dat bij vrijwillige aanvaarding van een andere nationaliteit een Nederlander zijn Nederlandse nationaliteit verliest; overwegende dat veel landen deze hoofdregel niet kennen en het hebben van een dubbele nationaliteit toestaan; van mening dat het hebben van twee nationaliteiten niets zegt over de loyaliteit jegens een land of de mate van integratie; verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de voor- en nadelen van het hebben van een dubbele nationaliteit en de Kamer daarover voor het einde van dit kalenderjaar te informeren en het te voorzien van een kabinetsreactie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARCOUCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33 Ontvangen 13 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Marcouch dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Marcouch dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID MARCOUCH Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN JADNANANSING Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel B, wordt aan artikel 21, derde lid, onder vervanging van «, en» aan het einde van onderdeel c door een komma en de punt aan het einde van onderdeel d door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid. ...

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 25 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 18 augustus 2016 over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Kamerstuk 33 862, nr. 24). ...

Verslag (Dossier 33862)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33872)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 december 2014 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...

Nota van wijziging (Dossier 33872)
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 december 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De considerans komt te luiden: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te vullen met bepalingen gericht op kwaliteitsbevordering en versterkte samenwerking in de uitvoering van taken en bevoegdheden inzake in het bijzonder de omgevingsvergunning en de handhaving van het bepaalde bij of krachtens enkele wetten op het gebied van het omgevingsrecht met als doel de resultaten van het proces van kwaliteitsbevordering en versterkte samenwerking wettelijk te borgen en daarmee de fragmentatie en de vrijblijvendheid in de samenwerking verder te beperken. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 september 2015, over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Dossier 33872)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 september 2015, over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Verslag van een wetgevingsoverleg openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 september 2015 overleg gevoerd met mevrouw Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Kamerstuk 33 872); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 juli 2015 ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 (Kamerstuk 29 383, nr. 243); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 27 augustus 2015 houdende het rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten (Kamerstuk 33 872, nr. 13). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33872)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33872)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 april 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33872)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 2 april 2015 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, het CDA, de PVV, D66, de ChristenUnie en de SGP over het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (omgevingsdiensten). ...

Voorstel van wet (Dossier 33872)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...