Gepubliceerd: 28 april 2015
Indiener(s): Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-11.html
ID: 33872-11
Origineel: 33872-2

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 april 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 5.3, vierde lid, komt te luiden:

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden taken aangewezen die in ieder geval in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd.

Taken met betrekking tot categorieën inrichtingen:

a. waarvoor ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer regels zijn gesteld in verband met de beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, of

b. waartoe een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I, categorie 4, van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L334) behoort, worden uitsluitend door bij die maatregel aangewezen omgevingsdiensten uitgevoerd.

2. In artikel 5.6, tweede lid, wordt «eerstel lid» vervangen door: eerste lid.

3. In artikel 5.8, tweede lid, wordt de zinsnede «gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, de krachtens deze wet door genoemde bestuursorganen aangewezen toezichthouders, het dagelijks bestuur van de omgevingsdiensten» vervangen door: de betrokken bestuursorganen.

B

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een omgevingsdienst die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet niet is ingesteld als openbaar lichaam als in dat lid bedoeld» vervangen door: de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, de Regionale Uitvoeringsdienst Twente en de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland, zoals deze waren ingesteld op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5.3, derde lid, van deze wet.

2. In het tweede lid wordt «gemeenten die onderdeel uitmaken van de omgevingsdienst» vervangen door: gemeenten en provincies die samenwerken in de diensten, genoemd in het eerste lid.

Toelichting

Onderdeel A, onderdeel 1 (wijziging artikel 5.3, vierde lid, in artikel I, onderdeel E)

De in onderdeel A, onder 1, voorgestelde wijziging van artikel 5.3, vierde lid (in artikel I, onderdeel E) omvat twee elementen. Het eerste houdt in dat de taken uit het basistakenpakket op het niveau van een algemene maatregel van bestuur kunnen worden aangewezen omdat, naar inmiddels duidelijk is, getrapte delegatie niet nodig is (vierde lid, eerste volzin). Het tweede omvat een explicitering van de taken van de zogenaamde BRZO-omgevingsdiensten (vierde lid, tweede volzin). Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de zogenaamde BRZO+ bedrijven. Dat wil zeggen om VTH bij bedrijven waarop het Besluit risico’s zware ongevallen van toepassing is en de grote chemiebedrijven. De grote chemiebedrijven zijn de bedrijven waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage I, categorie 4, van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PBEU L334). Daarom worden die bedrijven ook wel aangeduid als RIE-4 bedrijven. Het gaat in totaal om ruim 400 BRZO bedrijven en om een kleine 40 RIE-4 bedrijven die niet ook BRZO bedrijf zijn.

Onderdeel A, onderdeel 2 (wijziging artikel 5.6, tweede lid, in artikel I, onderdeel E)

Dit omvat een redactionele correctie.

Onderdeel A, onderdeel 3 (wijziging artikel 5.8, tweede lid in artikel I, onderdeel E)

In onderdeel A, onder 3, wordt de redactie van het voorgestelde artikel 5.8, tweede lid, gewijzigd, zodat de tekst daarvan beter aansluit op het eerste lid van dat artikel, zoals dat bij de eerste nota van wijziging is gewijzigd. Met «betrokken bestuursorganen» wordt gerefereerd aan de bestuursorganen die met elkaar een omgevingsdienst vormen als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, en die deze omgevingsdienst hebben belast met de uitvoering van in ieder geval de basistaken. De uitwisseling geschiedt door aansluiting op Inspectieview Milieu. Dit laat onverlet dat op vrijwillige basis ook andere gegevens via Inspectieview kunnen worden uitgewisseld.

Onderdeel B (wijziging artikel X)

Ingevolge onderdeel B wordt artikel X aangepast. In het eerste en tweede lid, wordt de overgangsregeling beperkt tot de zogenaamde netwerk-omgevingsdiensten die operationeel zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van het wetsvoorstel. Het gaat om de in het eerste lid genoemde diensten. De beperking van de overgangsregeling tot deze netwerk-omgevingsdiensten is nodig, omdat recentelijk is gebleken dat in de provincie Noord-Holland verschillende gemeenten privaatrechtelijke overeenkomsten hebben afgesloten met omgevingsdiensten. Deze figuur kan vanaf het tijdstip van inwerkingtreding niet blijven voortbestaan, omdat deze samenwerkingsvorm nog losser is dan die van de netwerk-omgevingsdiensten.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld