Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt na «kunnen verlenen» ingevoegd: en de verzekerde hiertoe de bestedingsmacht geeft. ...

Motie van het lid Keijzer over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz (Dossier 33891)
Motie van het lid Keijzer over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 98 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bij de invoering van de Wet langdurige zorg niet voor gekozen wordt om het scheiden van wonen en zorg verder vorm te geven en uit te werken; constaterende dat de kosten van de langdurige zorg hoger zijn omdat de woon(huur)component hierin is meegenomen; overwegende dat het scheiden van wonen en zorg leidt tot meer keuzevrijheid en diversiteit in wonen en een daling van de totale zorgkosten; roept de regering op, het scheiden van wonen en zorg binnen de Wet langdurige zorg nader te onderzoeken en de Kamer voor de begroting 2016 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Keijzer over de Wlz op de lange termijn niet overdragen naar de Zorgverzekeringswet (Dossier 33891)
Motie van het lid Keijzer over de Wlz op de lange termijn niet overdragen naar de Zorgverzekeringswet Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 99 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten sinds 1968 een volksverzekering was waarbij solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek het fundament van deze wet was; constaterende dat de regering het voornemen heeft om 1 januari 2015 de Wet langdurige zorg in te voeren; overwegende dat de Wet langdurige zorg ook een volksverzekering dient te blijven waarbij solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek eveneens het fundament van de wet is; van mening dat de wet nimmer risicodragend kan worden overgedragen naar zorgverzekeraars die een winstoogmerk hebben; roept de regering op, de Wlz een volksverzekering te laten blijven en deze ook op de lange termijn niet over te dragen naar de zorgverzekeringswet; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bij de invoering van de Wet langdurige zorg niet voor gekozen wordt om het scheiden van wonen en zorg verder vorm te geven en uit te werken; constaterende dat de kosten van de langdurige zorg hoger zijn omdat de woon(huur)component hierin is meegenomen; overwegende dat het scheiden van wonen en zorg leidt tot meer keuzevrijheid en diversiteit in wonen en een daling van de totale zorgkosten; roept de regering op, het scheiden van wonen en zorg binnen de Wet langdurige zorg nader te onderzoeken en de Kamer voor de begroting 2016 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 163 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 148 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 58 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 58 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 58 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Keijzer omtrent het recht op geestelijke verzorging (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer omtrent het recht op geestelijke verzorging Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 8.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8.1.1a De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. ...

Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. ...

Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN DIK-FABER Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.1. wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.1a 1. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 148 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 128 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 9.1.7, zesde lid, vervalt. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33891)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2014 en het nader rapport d.d. 7 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 115 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Leijten en Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen (Dossier 33891)
Motie van de leden Leijten en Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER Voorgesteld 3 juli 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering 510 miljoen euro kort op de contracteerruimte 2015 vanwege de extramuralisering, wat grote gevolgen zal hebben voor verzorgingshuizen; constaterende dat veel kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen niet de middelen of de schaal hebben voor alternatieven en door deze maatregel gedwongen kunnen worden te sluiten; van mening dat kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen vaak een belangrijke functie vervullen in het voorzieningenniveau binnen de gemeenschap; van mening dat de sluiting van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen grote gevolgen heeft voor de gemeenschap, de banen van personeel en de zorg aan ouderen; verzoekt de regering, de zorgkantoren te verzoeken in hun inkoopbeleid maximaal rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 123 dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolge de Wlz (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 123 dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolge de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 145 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 123 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Keijzer waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliëntondersteuning in de Wmo 2015 (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliëntondersteuning in de Wmo 2015 Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een gedachtestreepje ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...