Kamerstuk 33891-145

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 123 dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolge de Wlz

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-145.html
ID: 33891-145
Origineel: 33891-123

21,3 %
78,0 %

PvdD

SGP

CU

GL

50PLUS/Klein

CDA

SP

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

D66

PVV

Van Vliet

VVD


Nr. 145 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 123

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «ernstig nadeel voor de verzekerde» ingevoegd: of zijn omgeving.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «ernstig nadeel voor hem zelf» vervangen door: ernstig nadeel voor hem zelf of zijn omgeving.

3. In het tweede lid wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ca. ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde: een situatie waarin in de omgeving van de verzekerde:

    • a. de algemene veiligheid van personen of goederen wordt bedreigd; of

    • b. de psychische gezondheid van een ander wordt bedreigd.

Toelichting

Mensen met een aandoening of handicap die effect heeft op het denkvermogen en op de planningscapaciteiten zoals psychogeriatrische aandoeningen of verstandelijke handicaps, kunnen situaties veroorzaken die grote risico’s hebben voor de mensen waarmee zij samenleven of voor de omgeving. De wet dient deze risico’s te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. Zodoende regelt dit amendement dat een verzekerde ook recht heeft op zorg indien hij voldoet aan de criteria van artikel 3.2.1, eerste lid, aanhef, van de Wlz en een blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel voor zijn omgeving. Het gaat daarbij om situaties waarin de psychische gezondheid van een ander bedreigd wordt en/of de algemene veiligheid van personen of goederen bedreigd wordt. In dit amendement wordt aangesloten bij de criteria die in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten worden gebruikt ten aanzien van het begrip ernstig nadeel.

Keijzer