Kamerstuk 33891-58

Amendement van het lid Keijzer waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliƫntondersteuning in de Wmo 2015

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 10 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-58.html
ID: 33891-58
Wijzigingen: 33891-76

Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een gedachtestreepje ingevoegd, luidende:

cliëntondersteuning:

onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;.

II

Artikel 4.2.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b, derde subonderdeel, wordt de punt aan het slot vervangen door een komma.

2. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde, zijn vertegenwoordiger of zijn mantelzorger cliëntondersteuning beschikbaar is.

III

In artikel 8.1.1 komt het zesde lid te luiden:

  • 6. De zorgaanbieder wijst de verzekerde, zijn vertegenwoordiger en zijn mantelzorger voorafgaand aan de bespreking, bedoeld in het eerste en vijfde lid, op de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning.

Toelichting

De wettekst van de Wet langdurige zorg betreffende cliëntondersteuning wordt hiermee in lijn gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliëntondersteuning in de Wmo 2015. Dit versterkt de integrale en stelsel overstijgende aanpak van cliëntondersteuning, en bevordert dat verzekerden hun vertrouwde cliëntondersteuner kunnen behouden bij een overgang van ondersteuning of zorg op grond van de Wmo en/of Jeugdwet naar zorg op grond van de Wlz.

In lijn met de memorie van toelichting wordt de zorgbemiddeling uitgevoerd door een ter zake deskundige en onafhankelijke partij. De cliëntondersteuner is hier doorgaans geschikt voor, juist vanwege de expertise, mogelijke samenhang met andere gebieden en de onafhankelijke positie.

In de memorie van toelichting wordt geheel terecht het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning expliciet genoemd als onderdeel van de zorgplicht van de WLZ-uitvoerder. Met dit amendement wordt dit onderdeel van die zorgplicht ook in de wettekst geregeld.

Tenslotte beoogt dit amendement te regelen dat de zorgaanbieder voorafgaand aan de besprekingen als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste en vijfde lid, wijst op het feit dat cliëntondersteuning beschikbaar is. Ook dat is volledig in lijn met de Wmo 2015.

Keijzer