Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN POUW-VERWEIJ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot deel van de door gemeenten ingezette zorg niet bewezen effectief en soms bewezen ineffectief is; constaterende dat bijvoorbeeld de CREF-methode vergoed wordt, waarbij problemen die nu spelen, worden toegeschreven aan hechtingsproblemen die tot voor de geboorte zijn ontstaan en door middel van paarden en hypnose worden opgelost; overwegende dat kwakzalverij prima is wanneer je erin gelooft, maar niet op kosten van de belastingbetaler en ten koste van kinderen met ingewikkelde problemen; verzoekt de regering een einde te maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 Brief regering ...

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vaak niet duidelijk is welke zorg werkt en welke zorg wordt gecontracteerd; constaterende dat dit niet systematisch in beeld gebracht wordt; overwegende dat tijd, geld, energie en menskracht zorgvuldig en effectief moeten worden ingezet; verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te komen tot meer centrale regie en inzicht in wat werkt en wat wordt gecontracteerd, en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Motie van het lid Werner over een pilot met praktische ondersteuning van mantelzorgers (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Werner over een pilot met praktische ondersteuning van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID WERNER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister bezig is domeinoverstijgende zorg vorm te geven; overwegende dat mantelzorgers van grote waarde zijn voor hun naasten en een belangrijke ondersteuning vormen naast zorgprofessionals, zodat hun partner thuis kan blijven; overwegende dat er vormen van praktische ondersteuning van mantelzorgers moeten zijn, die werken in relatie tot het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers; overwegende dat dit effecten moet hebben voor het zorggebruik in de Wlz en de Zvw; verzoekt de regering een pilot te starten bij vijf of tien gemeentes, waarbij mantelzorgers meer praktische ondersteuning wordt aangeboden en de effecten op zorggebruik in andere wetten wordt gemeten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 (Dossier 35925-XVI)
Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017–2021. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals Motie begroting financiën Nr. 149 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vrijwilligers in de sport steeds vaker geconfronteerd worden met extra taken die weliswaar horen bij het draaiende houden van verenigingen, maar waarvoor mensen geen vrijwilliger zijn geworden; van mening dat vrijwilligers zo veel mogelijk ontzorgd moeten worden, zodat zij met positieve energie hun vrijwilligerstaken kunnen blijven doen; overwegende dat het kabinet met stakeholders een Human Capital Agenda heeft opgesteld waar ook uitdrukkelijk vrijwilligers bij betrokken worden; verzoekt de regering binnen het structurele overleg op basis van de Human Capital Agenda met een concreet voorstel te komen hoe vrijwilligers in de sport ontzorgd kunnen worden door de inzet van professionals en het organiseren van actieve verbindingen met professionele sportbedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het huidige jeugdbeschermingsstelsel te veel gebaseerd is op wantrouwen en te weinig op compassie; constaterende dat kwetsbare kinderen en hun ouders vaak niet de steun krijgen die zij nodig hebben en onvoldoende gehoord worden; van oordeel dat de rechtspositie van kinderen en hun ouders dringend moet worden verbeterd en versterkt; verzoekt de regering de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders als basis te hanteren bij de hervorming van het jeugdbeschermingsstelsel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XVI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XVI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN AUKJE DE VRIES Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er onduidelijkheid is over de gevolgen voor de regeldruk voor eerstelijnszorgaanbieders als gevolg van de Wet toetreding zorgaanbieders; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie en het ATR over de regeldrukgevolgen en om te bezien hoe de regeling in de uitvoering zo eenvoudig mogelijk kan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

VWS-monitor september 2021 (Dossier 35925-XVI)
VWS-monitor september 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Inleiding Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2021 aan1. ...

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Op 28 september jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen evaluatie van de regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten1. ...

Motie van het lid Inge van Dijk over de vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven niet onder duikarbeid laten vallen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk over de vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven niet onder duikarbeid laten vallen Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de organisatie Signi zoekhonden ten doel heeft vermiste mensen op te sporen met behulp van zoekhonden in combinatie met een gedreven en kundig team van vrijwillige sportduikers; overwegende dat dit slechts één voorbeeld is van vrijwillige inzet van vrijwillige sportduikers voor watergerelateerde goede doelen; van mening dat dergelijke vrijwillige inzet aangemoedigd moet worden en dus niet moet worden gehinderd door onnodige regels en bijbehorende boetes; verzoekt de regering met een voorstel te komen waardoor de vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven niet onder duikarbeid valt, zolang de duiken binnen de grenzen van het sportduiken gedaan worden conform de aanpassing van de duikopleidingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de medische wereld geldt «primum non nocere», ten eerste geen kwaad doen, en «in dubio abstine», bij twijfel niet doen; constaterende dat uit angst dat er iets verkeerd zou gaan binnen de jeugdzorg geldt dat niets doen geen optie is; tevens constaterende dat ingrijpen soms nodig, maar altijd ook een beetje schadelijk is; spreekt uit dat niets doen ook in de jeugdzorg wel een optie is en dat vertrouwen geven zonder naïef te zijn de norm hoort te zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...