Kamerstuk 35925-XVI-24

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 oktober 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-24.html
ID: 35925-XVI-24

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2021

Op 28 september jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen evaluatie van de regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten1. Ik gaf daarbij aan dat ik u nog voor de begrotingsbehandeling van VWS nader zou informeren over de onderzoeksvragen die daarbij worden meegenomen. Aan die toezegging kom ik met deze brief tegemoet.

Het uitwerken van de onderzoeksopdracht en bijbehorende vragen is op dit moment nog gaande. Ik verwacht dat dit nog deze maand zal worden afgerond. Vervolgens wordt het inkoopproces gestart. Oplevering vóór het zomerreces van 2022 – zoals in mijn eerdere brief vermeld – past binnen deze planning.

Het eerste deel van de onderzoeksvragen die in de onderzoeksopdracht worden opgenomen richten zich hoofdzakelijk op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de aftrek specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar niet-gebruik of onbedoeld gebruik, de vormgeving van de regelingen, de complexiteit, de begrijpelijkheid en doenbaarheid. Verdere aandachtspunten zijn onder andere de afbakening van de doelgroep en het begrip «meerkosten».

Daarnaast zal de aftrek specifieke zorgkosten worden bezien in relatie tot de voorliggende voorzieningen. Tevens zal worden onderzocht welke maatregelen denkbaar zijn binnen de huidige regelingen om de regelingen doeltreffender respectievelijk doelmatiger te maken. Ook wordt gekeken welke alternatieven denkbaar zijn om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in de meerkosten van zorg.

Deze onderzoeksopzet is conform de eisen van de Regeling periodiek evaluatieonderzoek, het Toetsingskader fiscale regelingen en de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer2. Ook wordt hiermee inhoudelijk invulling gegeven aan de motie van de Kamerleden Van den Berg en Paulusma3. Ik hoop door het onderzoek meer zicht te krijgen op hoe goed de regelingen daadwerkelijk aansluiten bij de specifieke zorgkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken en wat de effecten zijn van eventuele aanpassingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge