Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voor een beperkte groep zorgverleners met long covid een tegemoetkoming van € 15.000 per persoon beschikbaar heeft gesteld; overwegende dat er bij andere financiële regelingen voor beroepsziekten een bedrag van € 24.010 wordt uitgekeerd; verzoekt het kabinet de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid te verhogen naar minimaal € 24.010 per persoon, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID BRUYNING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek naar voren komt dat een steunfiguur, een natuurlijke mentor uit de directe omgeving van het kind, ervoor zorgt dat jeugdigen beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren; van oordeel dat het recht op een steunfiguur voor jeugdigen moet worden erkend en een welkome aanvulling is op de al bestaande regeling voor vertrouwenspersonen; verzoekt de regering om het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over een stop instellen op het sluiten van ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over een stop instellen op het sluiten van ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet een stop in te stellen op het sluiten van (delen van) ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 36410-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2023 Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 d.d. ...

Tolken in de zorg (Dossier 36410-XVI)
Tolken in de zorg Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2023 Om goede en passende zorg te bieden is heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en/of cliënten essentieel. ...

Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken (Dossier 36410-XVI)
Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2023 De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering van 13 september jl. ons verzocht per brief toe te lichten hoe wij de gevolgen van het al dan niet controversieel verklaren interpreteren, en verder specifiek wat de controversieelverklaring van de voorhang tranchering eigen risico met zich brengt en hoe wij om zullen gaan met beleid dat niet controversieel verklaard is, zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek. ...

Advies Nationaal Rapporteur Verslavingen, ZonMw programma verslavingsonderzoek (Dossier 36410-XVI)
Advies Nationaal Rapporteur Verslavingen, ZonMw programma verslavingsonderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2024 Hierbij informeer ik uw Kamer over het advies van de Nationaal Rapporteur Verslavingen over de studie Kennissynthese Verslaving aan middelen. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over het afschaffen van de premieopslag voor verzekerden met een betalingsachterstand (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over het afschaffen van de premieopslag voor verzekerden met een betalingsachterstand Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van de leden Tielen en Dobbe over een breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Dobbe over een breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DOBBE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onvoldoende duidelijk is hoe het komt dat meisjes significant meer problemen hebben op het gebied van mentale gezondheid en sociaal-economisch toekomstperspectief; verzoekt de regering om breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over onderzoeken hoe organisaties voor jongeren in een kwetsbare positie structureel financieel kunnen worden ondersteund (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Westerveld over onderzoeken hoe organisaties voor jongeren in een kwetsbare positie structureel financieel kunnen worden ondersteund Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag voortkomt dat alle jongeren het recht hebben hun mening te geven over zaken die hun aangaan; constaterende dat er wel een landelijke financiële regeling is bij OCW voor jongeren die in het bestuur zitten van een politieke jongerenorganisatie (PJO) en van organisaties die de belangen van studenten en leerlingen vertegenwoordigen; constaterende dat daarentegen de belangen van jongeren in een kwetsbare positie niet structureel zijn verankerd in beleid, zoals ervaringsdeskundigen in de (jeugd)zorg, chronisch zieke jongeren of zwerfjongeren; verzoekt de regering te onderzoeken hoe dit soort organisaties net als politieke jongerenorganisaties en studenten- en scholierenorganisaties structureel financieel ondersteund kunnen worden, en de Kamer voor de begroting in het najaar opties te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over een plan om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 0% (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een plan om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 0% Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid zich inspant om consumptiegedrag van burgers aan te sturen middels belastingverhogingen en -verlagingen; overwegende dat de consumptie van groente en fruit goed is voor de mens; in acht nemende dat er dit jaar in elk geval meer belasting wordt geheven over producten die als «ongezond» worden beschouwd; verzoekt de regering voor de presentatie van de Voorjaarsnota met een plan te komen om het btw-tarief op de verkoop van groente en fruit te verlagen naar 0%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Eerdmans en Bikker over bijvoorbeeld een programma zoals voor landelijke Skaeve Huse vormgeven (t.v.v. 36410-XVI-91) (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Eerdmans en Bikker over bijvoorbeeld een programma zoals voor landelijke Skaeve Huse vormgeven (t.v.v. 36410-XVI-91) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 112 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN BIKKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 91 Voorgesteld 30 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal verwarde (dakloze) personen met een grote zorgbehoefte groeit, constaterende dat er in meerdere gemeenten in Nederland zogenaamde Skaeve Huse (Deens voor «rare huizen») zijn ontwikkeld, constaterende dat in deze woonzorgvorm mensen met grote gedragsproblemen begeleid worden, zorg geboden wordt en ritme wordt aangeleerd, waardoor zij langzaam klaargestoomd worden voor een terugkeer in de bewoonde wereld, overwegende dat er veel positieve resultaten geboekt worden door diverse Skaeve Huse, waardoor woonoverlast sterk wordt verminderd, verzoekt de regering om bijvoorbeeld een programma zoals voor landelijke Skaeve Huse vorm te geven en de Kamer hierover voor 1 juli as te rapporten. ...

Reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd (Dossier 36410-XVI)
Reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2024 Tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dd. 25 januari 2024 heeft Kamerlid Westerveld (GroenLinks-PvdA) mij gevraagd om voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Jeugd dd. 29 januari 2024 uw Kamer te informeren over de stand van zaken en mijn bevindingen betreffende de invulling van de (aanvullende) taakstelling van € 511 mln op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord Rutte IV (bijlage bij Kamerstuk 35 788, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN KLAVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2 Curatieve Zorg van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 5 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 143.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Tielen over advies vragen over in hoeverre gehechtheid meer onderwerp kan zijn van de ontwikkelingsfactoren die de jeugdgezondheidszorg volgt en signaleert (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over advies vragen over in hoeverre gehechtheid meer onderwerp kan zijn van de ontwikkelingsfactoren die de jeugdgezondheidszorg volgt en signaleert Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er een correlatie is tussen de mate van gehechtheid en negatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals mentale problematiek en maatschappelijk ongewenst gedrag; overwegende dat de mate van gehechtheid op eenvoudige wijze in kaart kan worden gebracht en bij verstoring kan worden hersteld; constaterende dat de jeugdgezondheidszorg diverse ontwikkelingsfactoren, zoals lichaamsgroei, taal en motorische vaardigheden, volgt en signaleert; verzoekt de regering om een advies te vragen over in hoeverre gehechtheid meer onderwerp kan zijn van de ontwikkelingsfactoren die de jeugdgezondheidszorg volgt en signaleert, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 32 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 januari 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Stand van zaken tolkenvoorzieningen in de Zvw (Dossier 36410-XVI)
Stand van zaken tolkenvoorzieningen in de Zvw Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2023 Om goede en passende zorg te bieden is heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en/of cliënten essentieel. ...