Kamerstuk 36410-XVI-11

Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 5 oktober 2023
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Nicki Pouw-Verweij (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-11.html
ID: 36410-XVI-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ

Ontvangen 5 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 143.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het demissionaire kabinet stelt voor 2024 een bezuiniging op de ouderenzorg voor. Per saldo resteert van de voorgenomen bezuiniging volgens de brief van 27 september 2023 van Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport inzake een reactie op het verzoek om een brief aan de Tweede Kamer over hoe de ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort nog altijd een ombuiging van € 143 miljoen. Dit afgezien van € 40 miljoen die de Minister beschikbaar heeft gesteld om de maatregel «scheiden van wonen en zorg» te verzachten. Indieners willen dat deze bezuiniging volledig van tafel gaat. Zo is er financiële ruimte om volgend jaar samen met de zorgorganisaties te kijken hoe de verschillende opgaven gestalte kunnen krijgen, terwijl verantwoorde zorg kan worden verleend aan ouderen. Dekking wordt gevonden in het deel van de subsidie waarvoor geen langjarige verplichtingen zijn aangegaan in het juridisch niet verplichte deel van de subsidies inzake klimaatdoelen op artikel 4 van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2023/24, 36 410-XIII, nr. 1), bij voorkeur evenredig verdeeld over de regelingen van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE, SDE+ en SDE++). Daartoe wordt een amendement ingediend op de betreffende begroting.

Van der Plas Pouw-Verweij