Kamerstuk 36410-XVI-70

Motie van het lid Bikker c.s. over het afschaffen van de premieopslag voor verzekerden met een betalingsachterstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Harmen Krul (CDA), Mirjam Bikker (CU), Julian Bushoff (PvdA), Joost Eerdmans (EénNL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-70.html
ID: 36410-XVI-70

33,3 %
66,7 %

GroenLinks-PvdA

DENK

PvdD

SGP

FVD

D66

PVV

CU

JA21

CDA

Volt

SP

VVD

BBB

NSC


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het AEF-rapport Werking en effecten van de hogere bestuursrechtelijke premie op verzekerden met een betalingsachterstand concludeert dat de bestuursrechtelijke premie op de wanbetalersregeling niet het effect heeft zoals beoogd;

overwegende dat de huidige premieopslag geen effect heeft op de wanbetalers die niet willen betalen, en ondertussen wel tot ernstige problemen en schulden leidt voor wanbetalers die niet kunnen afbetalen;

verzoekt de regering een voorstel te doen om deze premieopslag af te schaffen en de Kamer voor het zomerreces te informeren over wat daarvoor nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Bushoff

Eerdmans

Krul