Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 36410-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 36410-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 19 september 2023 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-V)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 36410-V)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2023 Met deze brief geven wij u enkele aandachtspunten mee bij de ontwerpbegroting 2024 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) (Kamerstuk 36 410 V). ...

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober Motie begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het feit dat lran de Hamasbeweging al jaren steunt; overwegende dat volgens berichtgeving in The Wall Street Journal de aanslagen door Hamas van 7 oktober wekenlang zijn gecoördineerd met de Iraanse Republikeinse Garde, dat zo'n 500 Hamasleden in de weken daarvoor in Iran getraind zijn en dat Iraanse functionarissen hiervoor het uiteindelijke groene licht hebben gegeven; overwegende dat een Hamaswoordvoerder openlijk gesproken heeft over de Iraanse steun; verzoekt de regering op de geëigende manieren onderzoek te doen, mede in samenwerking met bondgenoten, naar de precieze rol van de Iraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober en om op basis van verzameld bewijs uitsluitsel te verkrijgen over deze betrokkenheid bij de aanslagen van 7 oktober in Israël, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Sjoerdsma over de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend steunen Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet om de revolutie van miljoenen dappere Iraniërs voor een vrije, democratische samenleving blijvend te steunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken (Dossier 36410-V)
Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Met deze brief geef ik invulling aan het verzoek van uw Kamer om inzichtelijk te maken welk nieuw beleid niet op 1 januari 2024 in uitvoering genomen kan worden indien de ontwerpbegrotingen 2024 later worden behandeld. ...

Correctie Staat van het Consulaire 2023 (Dossier 36410-V)
Correctie Staat van het Consulaire 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2023 Hierbij bied ik u de gecorrigeerde Staat van het Consulaire 2023 aan. ...

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden Motie begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BREKELMANS C.S. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2022 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel de leden Van der Graaf en Thijssen in de plaats treden van respectievelijk de leden Ceder en Gijs van Dijk. ...

Nota van wijziging (Dossier 35761)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 17 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 september 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2022 De initiatiefnemers hebben het uitgebreide advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op het initiatiefwetsvoorstel zeer op prijs gesteld. ...

Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN CEDER, JASPER VAN DIJK, GIJS VAN DIJK EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2021 Hierbij delen wij u mede dat de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel, gelet op het vertrek van de leden Voordewind, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen uit de Kamer, overgenomen wordt door respectievelijk de leden Ceder, Gijs van Dijk en Van der Lee, en dat het lid Jasper van Dijk in de plaats treedt van het lid Alkaya. ...

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) (Dossier 35761)
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17) Brief Presidium economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 4 oktober 2023 Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij brief van 29 september 2023 om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35 761, nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35761)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 16 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 september 2023 Inhoudsopgave I. ...

Verslag (Dossier 35761)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 12 VERSLAG Vastgesteld 27 januari 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35761)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 8 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 juli 2021, W02.21.0072/II, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 1 november 2022, zoals aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Koekkoek en Hammelburg (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Koekkoek en Hammelburg Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2022 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg mede verdedigd zal worden door de leden Koekkoek en Hammelburg. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35761)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 10 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35761)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 9 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...