Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over pas sociale zekerheid voor immigranten na tien jaar in Nederland wonen en werken Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat ze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, eventueel aanspraak kunnen doen op het ontvangen van Nederlandse sociale zekerheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN PETERS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderzoek uitwijst dat er een verband bestaat tussen de kostendelersnorm en dakloosheid onder jongeren; constaterende dat dakloosheid, nog los van het menselijk leed, ook duur en maatschappelijk schadelijk is; constaterende dat gemeenten binnen de huidige wet op individuele basis af kunnen zien van de kostendelersnorm en maatwerk bieden; constaterende dat een aantal gemeenten dat te weinig doen; overwegende dat maatwerk leed en geld bespaart; verzoekt de regering om met de VNG afspraken te maken over het beter inzetten van maatwerk bij de kostendelersnorm voor jongeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Eenmalige energietoeslag lage inkomens (Dossier 35925-XV)
Eenmalige energietoeslag lage inkomens Brief regering ...

Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het verschil tussen bruto en nettosalaris, de zogenoemde wig, door veel mensen als groot wordt ervaren, maar dat weinig mensen weten hoe deze is samengesteld, terwijl deze van invloed is op hun koopkracht; constaterende dat dit ook geldt voor beleidsmakers; overwegende dat er verschillen zijn in de wig tussen voltijd- en deeltijdwerkenden, die niet goed te verklaren dan wel uit te leggen zijn; verzoekt de regering om inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen, inclusief zelfstandigen, tussen voltijd- en deeltijdwerkenden en tussen sectoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2021 Tijdens de procedurevergadering van de vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021 heeft u mij verzocht om een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties. ...

Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BECKER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten voor invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie in de nieuwe inburgeringswet praktijkervaring in een talige omgeving met enig economisch nut als uitgangspunt moeten hanteren; overwegende dat in de huidige economische tijd met grote tekorten op de arbeidsmarkt veel kansen bestaan om werkervaring op te doen; van mening dat het belangrijk is deze werkervaring goed vorm te geven en als gemeenten daarin van elkaar te leren; verzoekt de regering jaarlijks te monitoren in hoeveel van de gevallen de gemeente de module ook echt invult met praktijkervaring en hoe de match tussen statushouder en werkgever door de gemeenten gerealiseerd wordt; verzoekt tevens om best practices op te stellen om met gemeenten te delen en hierover de Kamer ieder jaar vanaf begin 2023 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de arbeidsmarkt beter zou functioneren wanneer beter inzichtelijk is wat mensen kunnen en/of zouden moeten kunnen in bepaalde banen en beroepen, en dat hiervoor skillspaspoorten een nuttig instrument zijn; overwegende dat de initiatieven voor skillspaspoorten nu versnipperd zijn over verschillende bedrijven, sectoren, instituten, arbeidsmarktregio's et cetera; overwegende dat het UWV op dit moment bezig is met een zogenaamde roadmap om deze skillstaal te ontwikkelen; overwegende dat het van belang is dat er kritische massa ontstaat zodat alle betrokken partijen overal dezelfde skillstaal gebruiken als het UWV; verzoekt de regering om ervoor zorgen dat UWV en de verschillende betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten ontwikkelen en implementeren met als doel dat werkgevers, werkzoekenden en werknemers in 2022 met een landelijk werkend skillspaspoort aan de slag kunnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ (Dossier 35925-XV)
Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ Brief regering ...

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Tijdelijke waarneming van de taken van de minister van SZW (Dossier 35925-XV)
Tijdelijke waarneming van de taken van de minister van SZW Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Op dinsdag 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer mij verzocht om, samen met de heer J.W. ...

Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 (Dossier 35925-XV)
Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Hierbij bied ik u het Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 aan1. ...

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 30% van de werkgevers een concurrentiebeding handhaaft, terwijl dit vaak niet nodig is omdat deze werknemers geen toegang hebben tot gevoelige informatie; constaterende dat het huidige gebruik van het concurrentiebeding werknemers belemmert op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit vermindert; overwegende dat deze belemmering, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, niet gewenst is; constaterende dat er al geruime tijd gewerkt wordt aan het uitwerken van beleidsopties die als doel hebben onnodig gebruik van het concurrentiebeding in te perken; verzoekt de regering zo snel mogelijk over te gaan tot het aanpassen van het concurrentiebeding zodat mensen niet meer onnodig worden belemmerd op de arbeidsmarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel over de meldplicht discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sinds 2019 een wetsvoorstel in voorbereiding is dat ziet op een meldplicht voor intermediairs van discriminerende verzoeken; verzoekt de regering om het wetsvoorstel dat voorziet in een meldplicht van discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...