Kamerstuk 35925-XV-71

Motie van het lid Den Haan c.s. over beleidsopties om koopkrachtverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022


41,3 %
58,7 %

SP

JA21

BIJ1

SGP

GL

D66

CU

FVD

PvdA

CDA

DENK

Fractie Den Haan

Volt

PvdD

Omtzigt

PVV

Groep Van Haga

VVD

BBB


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al jaren een flink verschil zit in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden;

verzoekt de regering om een inventarisatie te maken van de verschillende beleidsopties om achterstand in koopkracht tussen werkenden en niet-werkenden te verkleinen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Van Baarle

Simons