Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat moskeeën de fysieke basisinfrastructuur vormen van de islam; overwegende dat de islam een ideologie is die haaks staat op onze rechtsstaat en een bedreiging vormt voor onze veiligheid en cultuur; verzoekt de regering om alle moskeeën te sluiten en de betreffende gebouwen een andere bestemming te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over mondzorg opnemen in het Nationaal Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuzu en Den Haan over mondzorg opnemen in het Nationaal Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mondgezondheid en geestelijke gezondheid een prominente rol spelen in de algemene gezondheid; overwegende dat het Nationaal Preventieakkoord ruimte biedt voor uitbreiding; verzoekt de regering om bij een volgende update van het Nationaal Preventieakkoord inspanning te leveren om mondzorg te includeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2021 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Ecorys over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)1. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van het lid Gündogan over een pilot om domeinoverstijgend te werken aan effectieve armoedebestrijding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan over een pilot om domeinoverstijgend te werken aan effectieve armoedebestrijding Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het WRR-rapport aandringt op het inzetten op gezondheidswinst om de houdbaarheid van onze zorg te kunnen garanderen; constaterende dat veel zorg, en vooral zorgconsumptie, armoedegerelateerd is; overwegende dat een effectieve bestrijding van armoede veel materiële en immateriële gezondheidswinst oplevert; verzoekt de regering om een verkenning te starten voor een pilot waarin op een domeinoverstijgende manier gewerkt wordt – op domeinen als wonen, participatie, onderwijs, financiën en andere aanpalende domeinen – aan effectieve armoedebestrijding onder gezinnen die onder of rondom de armoedegrens leven, in verschillende regio's en gedurende meerdere jaren, de effecten hiervan op hun gezondheid te monitoren en te gebruiken ter verbetering van het overheidsbeleid op het gebied van gezondheidsbevordering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aangeeft dat het personeelstekort het meest acute en knellende punt voor de houdbaarheid van de zorg is; overwegende dat momenteel één op de zeven mensen in de zorg werkt, en dat dit bij ongewijzigd beleid in 2040 één op de vier mensen zou zijn; constaterende dat er goede voorbeelden zijn van arbeidsbesparende innovaties, zoals verpleegkundigen die 90% minder tijd kwijt zijn aan wondverzorging dankzij innovatieve verbandmaterialen; verzoekt de regering om samen met de sector te blijven inventariseren welke technologieën bewezen tijdbesparend effectief zijn, onder welke omstandigheden en de sector actief te bewegen tot opschaling; verzoekt de regering onderzoek te doen naar wat er nodig is om partijen daarin te ondersteunen en wat de belemmeringen daarin zijn en welke actoren daar een rol in spelen; verzoekt de regering de Tweede Kamer daarover in het eerste kwartaal 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de hervormingsagenda jeugd momenteel wordt opgesteld; overwegende dat uitvoerbaarheid en effectiviteit voor burgers aspecten zijn van de kwaliteit van beleid; verzoekt de regering de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd ook te bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt en hier expliciet aandacht aan te besteden in overleg met jongeren, ouders, gemeenten en zorgaanbieders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over een programma ter bestrijding van eenzaamheid onder jongeren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuzu en Den Haan over een programma ter bestrijding van eenzaamheid onder jongeren Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aanpak van eenzaamheid onder jongeren valt onder de koepelaanpak van maatschappelijke diensttijd, waarin geen specifieke doelstellingen of geldbedragen worden genoemd om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan; overwegende dat onderzoek aantoont dat eenzaamheid onder jongeren in middelbareschoolleeftijd even vaak voorkomt als onder de oudere generaties; overwegende dat ouderen met het programma Eén tegen eenzaamheid wel een specifiek programma kennen met betrekking tot het tegengaan van eenzaamheid; verzoekt de regering om conform het programma Eén tegen eenzaamheid een specifiek programma met bijbehorende doelstellingen en financiering in te richten om eenzaamheid bij jongeren te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverleners vaak tegen wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling aanlopen, wat tot onnodige administratieve lasten leidt en soms ten koste gaat van kwaliteit van zorg; constaterende dat er in andere Europese landen vaak veel minder wettelijke belemmeringen zijn voor gegevensuitwisseling, ondanks dat zij onder dezelfde Algemene verordening gegevensbescherming vallen; constaterende dat ook nationale regelgeving – waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wabvpz – goede gegevensuitwisseling in de weg staat; verzoekt de regering in kaart te brengen bij welke wetgeving Nederland afwijkt van andere landen doordat er een andere interpretatie van de AVG gehanteerd wordt, hierbij ook te inventariseren welke nationale wetten gegevensuitwisseling in de weg staan en op welke wijze die gemoderniseerd zouden kunnen worden, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg Amendement begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TELLEGEN EN PAULUSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 391 Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 9 over middelen voor medezeggenschap (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 9 over middelen voor medezeggenschap Amendement begroting financiën Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het hoge ziekteverzuim en verloop in de zorg een groot probleem is; overwegende dat het gebrek aan zeggenschap en autonomie en bureaucratisering hierbij mogelijk een grote rol spelen; constaterende dat de afstand van het bestuur tot de werkvloer in grotere organisaties nou eenmaal groter is; constaterende dat dit doorgaans gepaard gaat met allerlei protocollen en procedures, kortom met meer bureaucratie, en ook met minder invloed van mensen op de werkvloer op het hele proces; verzoekt de regering om een beknopt onderzoek in te stellen waarbij wordt gekeken of er een verband is tussen de omvang van een Nederlands ziekenhuis (gedefinieerd als de bestuurlijke/juridische eenheid) en het ziekteverzuim en personeelsverloop, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met 35 (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met 35 Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het aantal gz-opleidingsplekken uit te breiden met 35 ter waarde van 2,5 miljoen euro en dit te financieren uit de niet-juridisch verplichte middelen op artikel 4, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Esch en Teunissen over de zorg helpen naar een CO2-reductiepad in lijn met het 1,5 gradendoel (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Esch en Teunissen over de zorg helpen naar een CO2-reductiepad in lijn met het 1,5 gradendoel Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN TEUNISSEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie de klimaatcrisis bestempelt als grootste bedreiging voor de volksgezondheid wereldwijd; constaterende dat vorige maand 200 medische vakbladen waarschuwden voor catastrofale gezondheidsschade als het niet lukt de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken; verzoekt de regering alle benodigde middelen ter beschikking te stellen om de zorg te helpen een CO2-reductiepad in te zetten in lijn met het 1,5 gradendoel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Gündogan over inzetten op brede gezondheid en preventie (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan over inzetten op brede gezondheid en preventie Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit in lijn met het WRR-rapport op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in te zetten op brede gezondheid en preventie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Nispen over middelen voor inclusieve samenspeelplekken (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Van Nispen over middelen voor inclusieve samenspeelplekken Amendement begroting financiën Nr. 138 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 2 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.250 (x € 1.000). ...