Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Motie van het lid Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vrouwen nog geen volledig gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt hebben; constaterende dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een overheidscampagne met de titel «Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid» de ideeën over en mogelijkheden voor vrouwen en werk heeft gestimuleerd; overwegende dat deze publiekscampagne in samenhang met andere beleidsinstrumenten heeft geresulteerd in grotere arbeidsparticipatie van vrouwen; verzoekt de regering om – in samenhang met relevante beleidsinstrumenten – te werken aan een brede publiekscampagne die aansluit bij deze tijd en als doel heeft bij te dragen aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, zowel in perceptie als in realiteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 80 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE KORT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46 Voorgesteld 7 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in het bezit is van een startkwalificatie; overwegende dat gemeenten een passend aanbod dienen aan te bieden aan bijstandsgerechtigden om ze naar werk te begeleiden; overwegende dat een startkwalificatie meer kansen biedt op de arbeidsmarkt; overwegende dat er voldoende goede voorbeelden zijn van praktijkopleidingen die sterk arbeidsperspectief hebben; verzoekt de regering gemeenten op te roepen om meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN CEDER Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit het WRR-rapport «Het betere werk. ...

Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering alles in het werk te stellen pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers te laten plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Amendement van het lid Becker ter vervanging van nr. 31 over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Becker ter vervanging van nr. 31 over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking Amendement begroting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID BECKER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 35925-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het minimumloon met 4% extra verhogen per 1 januari Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 162.500 (x € 1.000). ...

Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug (Dossier 35925-XV)
Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug Brief regering ...

Amendement van het lid Becker over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Becker over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID BECKER Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Léon de Jong over DNB oproepen om de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer in het bestuur van ABP af te wijzen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het toetreden tot het bestuur van een pensioenfonds alle schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen; constaterende dat pensioenfondsen de taak hebben om pensioengelden voor hun deelnemers adequaat te beheren en maximale rendementen te behalen; overwegende dat pensioenfondsen zich niet moeten bezighouden met klimaatpolitiek; overwegende dat het succesvol demoniseren van Pim Fortuyn richting 6 mei 2002 niet mag worden beloond; verzoekt de regering DNB actief op te roepen iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan en derhalve de benoeming van een actief lid van de Eerste Kamer per 1 december 2021 tot het bestuur van ABP af te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de inflatie deze maand op 5,6% uitkomt; constaterende dat dit grote gevolgen heeft in de portemonnee van mensen; constaterende dat de lonen van gewone mensen al jaren achterblijven en de armoede toeneemt terwijl het aantal miljonairs en miljardairs stijgt; verzoekt de regering het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% te laten stijgen, om daarna door te stijgen naar € 15 in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Baarle over financiële middelen voor een landelijk ondersteuningspunt voor alleenstaande ouders (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Baarle over financiële middelen voor een landelijk ondersteuningspunt voor alleenstaande ouders Amendement ...

Stand van zaken overleg gemeenschappen (Dossier 35925-XV)
Stand van zaken overleg gemeenschappen Brief regering ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Arbeidsongeschiktheid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 215.000 (x € 1.000). ...