Kamervraag 2017Z03516

Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder

Ingediend 6 maart 2017
Beantwoord 31 maart 2017 (na 25 dagen)
Indiener Jacques Monasch (Monasch)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen bodem natuur en milieu ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening water waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03516.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1542.html
1. Boek «STAART VAN DE WALVIS, over het gesol met de Hedwigepolder» van Johan Robesin (Uitgeverij Aspekt).
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de projectstudies «Vaargeul Walvischstaart» in de monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle?

  Nee, de projectstudies zijn mij niet bekend.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met een rapport van de heer Haverkamp1, destijds nautisch adviseur van de Zeeuwse commissaris van de Koningin (mevrouw Peijs) dat een herinrichting van de nautische verkeersafwikkeling volgens het concept «Vaargeul Walvischstaart» bepleitte, juist vanwege een zodanige natuurwinst voor de Westerschelde dat ontpoldering van de Hedwigepolder volstrekt onnodig was?

  Nee, dit rapport is mij niet bekend.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met de ontkenning van de Provincie Zeeland dat het betreffende rapport van de heer Haverkamp ooit is voorgelegd en besproken, aangezien het nooit zou zijn geschreven?

  Uit navraag bij de provincie is mij gebleken dat er bij de provincie geen rapport bekend is. Door de provincie is indertijd wel gesproken met de heer Haverkamp over de nautische zaken en een mogelijke verlegging van de vaargeul voor de kust van Walcheren.

 • Vraag 4
  Bent u bekend met het feit dat de eerdergenoemde commissaris van de Koningin het concept «Vaargeul Walvischstaart» op enig moment heeft besproken op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, zoals zij zelf beweert?

  De commissaris van de Koningin en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat hebben elkaar regelmatig gesproken. Daarbij is ook gesproken over de nautische veiligheid van de huidige vaarroute langs de kust van Walcheren. In dat kader is ook het alternatief van de geul van de Walvischstaart besproken. Door Rijkswaterstaat is destijds aangegeven dat een vaarrouteverlegging van Oostgat naar Walvischstaart vanuit het oogpunt van nautische veiligheid niet noodzakelijk was. Bovendien vergt dit een dermate grote ingreep in het mondingsgebied van de Westerschelde, dat deze grote morfologische effecten tot gevolg kan hebben en grote risico’s met zich meebrengt. Tevens zou de ingreep in beschermd Natura2000-gebied plaatsvinden (de vlakte van de Raan).

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat onderzoek wenselijk is naar deze kwestie, omdat juist in 2009 de onteigening van de Hedwigepolder in het brandpunt stond van de politieke discussie?

  Nee, zie hiervoor mijn antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03516
Volledige titel: Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1542
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Monasch over het alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder