Kamervraag 2012Z14874

Het bericht dat Nederlandse reders toch bewapende private beveiligers inzetten, ondanks een wettelijk verbod

Ingediend 3 augustus 2012
Beantwoord 24 september 2012 (na 52 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit defensie internationaal openbare orde en veiligheid verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14874.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-131.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat Nederlandse reders toch bewapende private beveiligers inzetten, ondanks een wettelijk verbod?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat rederijen op deze wijze de wet overtreden? Kunt u dit toelichten?

  De Nederlandse overheid levert grote inspanningen om de veiligheidssituatie rondom de Hoorn van Afrika te verbeteren en biedt reders reële mogelijkheden om hun onder Koninkrijksvlag varende schepen op legale wijze en grotendeels op kosten van de overheid te beveiligen. Uiteraard kan ik mij niet verenigen met een situatie waarin de wet zou worden overtreden. In de werkgroep van Defensie en vertegenwoordigers van de reders, waarin zaken worden besproken ter verbetering van de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD’s), zal het belang van naleving van de wet nogmaals onder de aandacht worden gebracht.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich de adviezen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), de commissie Wijkerslooth en uw reactie hierop waarin u stelt inhuur van particuliere beveiligers problematisch is?2 Bent en bent u het met de leden van de fractie van GroenLinks eens dat deze adviezen nog steeds van toepassing zijn?

  Ja, de adviezen, alsmede de reactie van de regering daarop, zijn nog steeds van toepassing.

 • Vraag 4
  Op welke wijze gaat u optreden tegen deze overtredingen? Kunt u dat toelichten?

  Het Openbaar Ministerie beziet of de signalen uit de media over de inzet van bewapende private beveiligers op schepen varende onder Nederlandse vlag aanleiding geven tot strafvorderlijk optreden.

 • Vraag 5
  Wat vindt u van het feit dat u in samenspraak met de reders door middel van gesubsidieerde VPD's en twee internationale missies de reders tegemoet komt in hun wensen en zij vervolgens de wet overtreden? Gaat u dit betrekken in de periodieke gesprekken met de reders?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat al deze symptoombestrijding onvoldoende is om het daadwerkelijke probleem van het ontbreken van een rechtstaat en socialesociaal-economische kansen in de piraterij-regio's op te lossen? Bent u bereid hier sterker op in te zetten?

  De Nederlandse inzet is drieledig. Allereerst levert de Koninklijke Marine in 2012 met achtereenvolgens drie oppervlakteschepen, een onderzeeboot en een militair beveiligingsteam een bijdrage aan de EU-missie Atalanta en de Navo-operatie Ocean Shield ter bescherming van de koopvaardij en humanitaire transporten. Ook levert Nederland VPD’s specifiek ter bescherming van de onder Koninkrijksvlag varende koopvaardij tegen piraterij. Ten tweede steunt Nederland, vooral in multilateraal verband, de bevordering van een stabiel gezag in Somalië. Ten derde worden financiële en personele bijdragen geleverd aan het vergroten van de kustwacht en justitiële capaciteit in Somalië en in de regio. Het kabinet is van mening dat Nederland op deze wijze naar vermogen een relevante bijdrage levert aan de bestrijding van piraterij op korte en lange termijn.

 • Mededeling - 31 augustus 2012

  De leden El Fassed (GL), De Roon (PVV) en Van Bommel (SP) stelden op 3 augustus j.l. vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de inzet van private beveiligers door Nederlandse reders (kenmerk 2012Z14874, 2012Z14870 en 2012Z14871). Alvorens wij u de antwoorden kunnen toesturen is nadere interdepartementale afstemming nodig. Wij zijn daarom niet in staat de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De beantwoording van de vragen zal u echter voor 13 september a.s. worden toegezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14874
Volledige titel: Het bericht dat Nederlandse reders toch bewapende private beveiligers inzetten, ondanks een wettelijk verbod
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-131
Volledige titel: Antwoord vragen El Fassed over de inzet van private beveiligers door Nederlandse reders