Kamervraag 2011Z00699

Het boetebeleid bij overtredingen van het spamverbod

Ingediend 17 januari 2011
Beantwoord 6 april 2011 (na 79 dagen)
Indiener Gerda Verburg (CDA)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media netwerken recht ruimte en infrastructuur strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00699.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2112.html
1. Nu.nl, 12 januari 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Opta geeft megaboete voor sms-spam»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u – los van de in dit artikel genoemde casus – aangeven wat het boetebeleid is bij overtredingen van het spamverbod?

  Een bestuurlijke boete moet een bestraffende en een afschrikkende werking hebben, maar tegelijkertijd ook proportioneel zijn. Een bestuurlijke boete is primair bedoeld om de naleving van wettelijke regels te bevorderen. Ook kan een hogere bestuurlijke boete worden opgelegd als de omvang van de schade groot is. Een bestuurlijke boete is echter niet bedoeld om schade te compenseren of het onrechtmatig genoten voordeel weg te nemen. Het ligt daarom niet in de rede om het instrumentarium voor bestuurlijke sancties aan te passen met als doel dat de boete hoger moet zijn dan het behaalde voordeel. In het kader van het strafrecht is het soms wel mogelijk het onrechtmatig behaalde voordeel weg te nemen. In het kader van het civiele recht kunnen schadevergoedingen worden toegekend.
  In dit geval betrof het een overtredingen van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (het spamverbod). Dergelijke overtredingen kunnen worden bestraft met een bestuurlijke boete van ten hoogste 450 000 euro per overtreding. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) hanteert voor de vaststelling van een boete beleidregels2. Daarin heeft OPTA normen vastgelegd om de hoogte van een boete te onderbouwen. Overtredingen van het spamverbod zijn in beginsel minder zware overtredingen. Dat houdt in dit systeem in dat de boete maximaal 100 000 euro per overtreding is. Aan de hand van de economische omstandigheden van het geval kan toch een zwaardere boete worden opgelegd, tot een maximum van 300 000 euro per overtreding. Factoren die daarbij van belang zijn, zijn onder meer het aantal verzonden berichten, het aantal klachten, de schade voor de slachtoffers en de opbrengsten van de overtreder. In dit geval heeft OPTA vastgesteld dat er drie overtredingen van het spamverbod zijn begaan. Vooral vanwege de omvang van de schade die slachtoffers hebben geleden, is in dit geval bepaald dat de overtredingen ernstig zijn. Daardoor kon OPTA in dit geval boetes van maximaal 300 000 euro per overtreding opleggen. OPTA heeft drie boetes opgelegd van respectievelijk 150 000, 200 000 en 200 000 euro. In totaal dus een boete van 550 000 euro.

 • Vraag 3
  Is het waar dat er regelmatig boetes worden opgelegd die lager zijn dan het met desbetreffende overtreding(en) te behalen voordeel? Zo nee, kunt u dat onderbouwen? Zo ja, bent u bereid het sanctie-instrumentarium op korte termijn zodanig in te richten dat de sanctie hoger is dan het behaalde voordeel?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 23 februari 2011

  Voor de beantwoording van de vragen van het lid Verburg (CDA) over het boetebeleid bij overtredingen van het spamverbod, ingezonden 17 januari 2011, is nader overleg met OPTA nodig. Hierdoor zal de beantwoording meer dan de gebruikelijke drie weken in beslag nemen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00699
Volledige titel: Vragen van het lid Verburg (CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het boetebeleid bij overtredingen van het spamverbod (ingezonden 17 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2112
Volledige titel: Vragen van het lid Verburg (CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het boetebeleid bij overtredingen van het spamverbod (ingezonden 17 januari 2011).