Nr. 89 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S.

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat keuzevrijheid voor de jeugdige en zijn of haar ouders van belang is voor een succesvolle uitvoering van de nieuwe Jeugdwet;

overwegende dat een breed palet aan voorzieningen in een gemeente beschikbaar moet zijn, waaruit de jeugdige en zijn of haar ouders kunnen kiezen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de VNG om ervoor zorg te dragen dat keuzevrijheid uitgangspunt dient te zijn in de toewijzing van jeugdhulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Voordewind

Bisschop