Kamerstuk 33684-79

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen niet wordt overgeheveld naar gemeenten

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


12,8 %
87,2 %

PvdA

VVD

SP

PvdD

50PLUS

PVV

SGP

D66

CDA

GL

CU


Nr. 79 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt telkens: en stoornissen.

II

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitiebepaling van jeugdhulp, in het eerste onderdeel, vervalt: en stoornissen.

2. In de definitie van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen wordt de komma na «opvoedingsproblemen» vervangen door «en» en vervalt: en stoornissen.

3. In de definitiebepaling van opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen (nieuw) in het eerste onderdeel, vervalt: en stoornissen.

4. In de definitiebepaling van preventie vervalt: en stoornissen.

III

In artikel 2.1, onderdeel a, wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

IV

In artikel 2.3, eerste lid, aanhef, wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

V

In artikel 2.5, eerste lid, onderdelen c en d, wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

VI

Artikel 7.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

2. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

VII

In artikel 7.3.8, eerste lid, wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

VIII

In artikel 7.3.12, eerste lid, wordt «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen» vervangen door «opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen» en vervalt: en stoornissen.

IX

Artikel 10.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel e.

2. In het tweede lid vervalt: of hun psychiatrische stoornis of beperking,.

3. In het derde lid vervalt: of psychiatrische stoornis of beperking.

4. Het vierde lid vervalt.

5. In het vijfde lid vervalt: en vierde.

X

Artikel 10.2 vervalt.

XI

Artikel 10.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, vervalt telkens:, 10.2.

2. In het tweede lid, wordt voor «jeugdzorg op grond van de Wet op de jeugdzorg» ingevoegd «of» en vervalt: of geestelijke gezondheidszorg op grond van Zorgverzekeringswet.

3. In het derde lid, onderdeel c, vervalt:, 10.2.

4. In het zesde lid vervalt:, 10.2.

XII

Artikel 11.3 vervalt.

Toelichting

Met het wetsvoorstel beoogt de regering de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te decentraliseren naar gemeenten. Daartegen bestaan, zoals ook blijkt uit de memorie van toelichting, verschillende bezwaren. De decentralisatie kan ertoe leiden dat er een «knip» ontstaat tussen de somatische en geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Hierdoor wordt onterecht onderscheid gemaakt tussen een kind met een somatische aandoening en een kind met een geestelijke aandoening. Voorts ontstaat er als gevolg van de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz naar de gemeente een ongewenste «knip» met de volwassen-ggz. Los van het feit dat dit door de discontinuïteit een onlogisch zorgsysteem met zich meebrengt, wordt hier onterecht een onderscheid gemaakt tussen volwassen en kinderen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg. De volwassen-ggz maakt immers onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet, waarmee het een verzekerd recht is.

Onderhavig amendement beoogt de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz naar de gemeenten geen doorgang te laten vinden. De daartoe strekkende bepalingen in het wetsvoorstel worden met dit amendement gewijzigd en geschrapt. Aangezien de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat voor zowel de Zvw als de Awbz wordt geregeld via lagere regelgeving, kunnen de voorgenomen aanpassingen van het Besluit zorgaanspraken Awbz respectievelijk het Besluit zorgverzekering achterwege blijven. Dit behoeft echter niet bij amendement te worden geregeld.

Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift: en stoornissen.

Bergkamp