Kamerstuk 33684-73

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 36 over het toelaten van jeugdhulpaanbieders volgens de Wtzi

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


14,8 %
85,2 %

D66

GL

VVD

PvdA

PvdD

CU

PVV

SGP

CDA

50PLUS

SP


Nr. 73 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 komt de omschrijving van het begrip «jeugdhulpaanbieder» te luiden:

jeugdhulpaanbieder:
  • 1°. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;

  • 2°. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college, aan wie een toelating is verleend als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen.

II

Na artikel 11.8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11.9

Artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen komt te luiden:

Toelichting

Jeugdzorgaanbieders die zorg willen aanbieden, moeten toegelaten worden door de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), als zij aan de gestelde eisen voldoen. Na toelating van de Wtzi vallen jeugdzorgaanbieders onder toezicht van landelijke kwaliteitseisen. Hiermee wordt voorkomen dat jeugdzorgaanbieders zorg aanbieden die niet voldoet aan landelijke kwaliteitseisen.

Leijten Kooiman