Kamerstuk 33684-36

Amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 26, over het toelaten van jeugdhulpaanbieders volgens de Wtzi

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1 komt de omschrijving van het begrip «jeugdhulpaanbieder» te luiden:

jeugdhulpaanbieder:
  • 1°. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;

  • 2°. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college, aan wie een toelating is verleend als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen.

Toelichting

Jeugdzorgaanbieders die zorg willen aanbieden, moeten toegelaten worden door de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), als zij aan de gestelde eisen voldoen. Na toelating van de Wtzi vallen jeugdzorgaanbieders onder toezicht van landelijke kwaliteitseisen. Hiermee wordt voorkomen dat jeugdzorgaanbieders zorg aanbieden die niet voldoet aan landelijke kwaliteitseisen.

Leijten Kooiman