Gepubliceerd: 4 oktober 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-72.html
ID: 33684-72

Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2013

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de brief van 2 oktober 2013 mij verzocht om – met het oog op het wetgevingsoverleg Jeugdwet (Kamerstuk 33 684)/Gebruik BSN in de jeugdzorg (33 674) d.d. 9 oktober a.s. – uiterlijk vrijdag 4 oktober 2013 aan de Kamer een reactie te zenden op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties1.

Binnen het project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein is de privacyproblematiek bij de uitvoering van integraal operationeel beleid op gemeentelijk niveau verkend. De betrokken departementen hebben samen met de VNG de privacygerelateerde elementen in de drie materiewetten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Onder leiding van BZK wordt met betrokken departementen en VNG bezien hoe binnen de huidige wettelijke kaders gegevens kunnen worden uitgewisseld voor integrale hulpverlening. In het verlengde hiervan wordt onderzocht – zoals in het VNG bericht wordt voorgesteld- of er een overkoepelend wettelijk kader nodig is om te komen tot de gewenste gegevensuitwisseling binnen en tussen de domeinen jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn