Kamerstuk 33684-70

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid Wmo opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 70 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C het vijfde lid van artikel 12a.

Toelichting

Het in artikel 11.2 voorgestelde artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo biedt grondslag voor het stellen van nadere regels over de werkwijze van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede de deskundigheid waarover een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling moet beschikken. Het artikel zelf stelt daaromtrent in de overige leden naar het oordeel van de indiener al voldoende regels. Het artikellid dient derhalve te vervallen.

Keijzer