Kamerstuk 33684-67

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 4.3.1 opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


12,1 %
87,9 %

PvdA

GL

CDA

SP

CU

D66

PVV

SGP

PvdD

VVD

50PLUS


Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.3.1 vervalt het derde lid.

Toelichting

Artikel 4.3.1, derde lid biedt de grondslag voor het stellen van nadere regels over het verslag dat wordt ingediend door de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling terwijl het artikel zelf daar al voldoende regels (in het tweede lid, onderdelen a. t/m k.) voor stelt. De indiener is daarom van oordeel dat het derde lid dient te vervallen.

Keijzer