Kamerstuk 33684-64

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 2.11 opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


11,4 %
88,6 %

CDA

SP

VVD

GL

D66

SGP

CU

PvdA

PVV

PvdD

50PLUS


Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.11 vervalt de aanduiding «2.» voor het tweede lid, alsmede het eerste lid.

Toelichting

Hiermee vervalt de in artikel 2.11 opgenomen grondslag voor het bij algemene maatregel van bestuur nader stellen van regels over de daar genoemde beschikbare deskundigheid. De indiener is van oordeel dat de wet daartoe reeds voldoende mogelijkheden biedt. Daarnaast biedt artikel 2.12 reeds een grondslag voor het geven van een aanwijzing wanneer het beleid strijdig is met de uitgangspunten van de wet, zodat het ook daarom niet nodig is nadere regels te (kunnen) stellen.

Keijzer