Kamerstuk 33684-47

Amendement van de leden Ypma en Bergkamp ter vervanging van nr. 44 over betrokkenheid van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van het brede kwaliteitskader.

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN YPMA EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 441

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 4.1.4. wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de uitvoering van artikel 4.1.1, tweede lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Ministers te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

Toelichting

Voor de kwaliteitsbevordering en professionalisering binnen het brede sociale domein helpt het niet dat de ontwikkelingen vanuit één branche (het smalle jeugdzorgdomein) als uitgangspunt worden genomen. Deze smalle benadering past niet bij de nieuwe inrichting van het sociaal domein en de belangrijke taak van gemeenten om integraliteit te bevorderen en schotten af te breken.

De indiener van dit amendement beoogt te komen tot een integrale aanpak van professionalisering binnen het «brede» jeugddomein. Het is van groot belang dat met medewerking van alle betrokken partijen een nieuw kwaliteitskader wordt ontwikkeld voor de verantwoorde werktoedeling in de jeugdhulp vanuit het perspectief van het brede sociaal domein. Om dat te waarborgen, stelt de indiener voor dat de betreffende algemene maatregel van bestuur wordt voorgehangen, zodat de Kamer kan toezien op de (vormgeving van de) betrokkenheid van de branche- en beroepsorganisaties bij de ontwikkeling van de algemene maatregel van bestuur, die de basis zal vormen voor het brede kwaliteitskader.

Ypma Bergkamp