Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Paragraaf 8.2 vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ouderbijdrage afgeschaft wordt. De gezinssituatie verandert drastisch als een kind uit huis geplaatst wordt. De indieners achten het onwenselijk om de ouders extra te belasten met een eigen bijdrage.

Leijten Kooiman