89,9 %
10,1 %

PVV

D66

PvdD

CDA

VVD

50PLUS

SGP

GL

PvdA

SP

CU


Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12.2 wordt «vijf jaar» vervangen door: drie jaar.

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in een evaluatie van de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding. Gegeven de complexiteit van de wet, waarbij een groot takenpakket op het terrein van zorg en hulp aan een kwetsbare groep jeugdigen, zal worden overdragen aan de gemeenten, kan een evaluatietermijn van vijf jaar als erg lang worden beschouwd. Voorliggend amendement strekt ertoe deze termijn te verkorten naar drie jaar.

Bergkamp