Kamerstuk 33684-28

Amendement van het lid Keijzer over het voorkomen dat een gemeente de door zorgverleners te hanteren professionele standaard kan beperken.

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


100,0 %
0,0 %

CU

PVV

VVD

CDA

D66

PvdD

SP

50PLUS

GL

PvdA

SGP


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2.5, eerste lid, onderdeel g wordt de volgende zinsnede toegevoegd:, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

II

Aan artikel 2.6, vierde lid wordt de volgende zinsnede toegevoegd:, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Toelichting

De indiener van het voorstel acht het onwenselijk dat de verantwoordelijkheid van het college als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel g zich ook zou uitstrekken tot het (mede-)bepalen van de (professionele) standaard die de huisarts, medisch specialist of jeugdarts hanteert. Met dit voorstel wordt zeker gesteld dat de college-verantwoordelijkheid niet zover reikt.

Het spreekt vanzelf dat de wijziging meebrengt dat, waar het wetsvoorstel ook elders bevoegdheden betreffende deze verwijzing aan het college toekent, deze ook dan geen afbreuk doet aan de professionele standaard die de genoemde zorgverleners bij het verwijzen hanteren (zie artikel 2.6, vierde lid).

Keijzer