66,7 %
33,3 %

BRINK

CDA

GL

D66

PvdA

SGP

VVD

CU

SP

PvdD

PVV


Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 6 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel I, komt in artikel 1.8 het eerste lid als volgt te luiden:

  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de hoogte en de berekeningswijze van de kinderopvangtoeslag, waarbij tabellen worden vastgesteld waaruit de relatie tussen de kosten van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag kan worden afgelezen en waarbij tevens wordt bepaald in welke gevallen de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3 procent bedraagt van de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt de wettelijke basis van de vaste voet van een derde van de kosten voor de kinderopvang in verband met de werkgeversbijdrage afgeschaft. Hierbij is opgemerkt dat het voorstel de mogelijkheid creëert om de vaste voet inkomensafhankelijk te kunnen uitkeren. Indieners vinden het van belang dat steeds gemotiveerd wordt voor welke inkomensgroepen de kinderopvangtoeslag minder dan een derde van de kosten voor de kinderopvang dekt.

Van Hijum Koşer Kaya Van Gent Ortega-Martijn