Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM

Ontvangen 5 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel L, komt artikel 1.10 te luiden:

Artikel 1.10

  • 1. De financiële middelen tot dekking van de uitgaven voor de kinderopvangtoeslag worden mede verkregen door het heffen van een opslag op de premie, die ten gunste komt van een sectorfonds als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, verschuldigd door werkgevers dan wel een opslag op de premie, bedoeld in artikel 29 van die wet, verschuldigd door overheidswerkgevers.

  • 2. De maatstaf voor de heffing van de opslagen is het loon in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.

  • 3. De premieopslagen worden bij ministeriële regeling vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de lasten van de kinderopvangtoeslag die door de premieopslagen worden gefinancierd.

  • 4. Op de heffing en invordering van de premieopslagen zijn de artikelen 57, 59 en 60 van de Wet financiering sociale verzekeringen van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Met dit amendement wordt beter tot uitdrukking gebracht dat de financiering van de kinderopvangtoeslag gedeeltelijk plaatsvindt door een opslag op de sectorpremie en de premie voor het Uitvoeringsfonds van de overheid. Dus via de premies die door alle werkgevers verschuldigd zijn. Bij ministeriële regeling wordt de opslag vastgesteld. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de lasten aan kinderopvangtoeslag is, die op die wijze wordt gefinancierd. Daarmee is de tripartiete financiering van de kinderopvangtoeslag beter zichtbaar en gegarandeerd.

Van Hijum