Kamerstuk 32123-XIII-44

Beantwoording vraag commissie EZ aangaande uitvoering motie Ten Hoopen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 44
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2009

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in een schrijven van 20 november jl.1 verzocht om aan te geven op welke termijn en op welke wijze uitvoering gegeven zal worden aan de motie van het lid Ten Hoopen (Kamerstuk 32 123 XIII-17). De motie Ten Hoopen verzoekt de regering om voor 1 januari 2010 een financieringsfonds tot stand te brengen.

Samen met het ministerie van Financiën is een overleg ingesteld met daarin, naast overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere beleggers als ook de NVP. In de werkgroep wordt momenteel nagegaan of het mogelijk is om tot een fondsconstructie te komen die de belangen van de verschillende partijen bij elkaar brengt. Ik zal u voor het einde van het jaar op de hoogte stellen van de resultaten.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

2009Z21830/2009D58066.