Kamerstuk 32123-A-42

Motie Boelhouwer en Koppejan over beheer van de natuur in de uiterwaarden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010


92,0 %
8,0 %

PVV

GL

PvdA

PvdD

D66

CU

VVD

SP

Verdonk

SGP

CDA


32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 42
MOTIE VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN KOPPEJAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de veiligheid van Nederland van cruciaal belang is voor een bewoonbaar Nederland;

overwegende, dat een groot deel van het rivierengebied is aangewezen als Natura 2000-gebied;

overwegende, dat de doelen voor waterveiligheid zijn vastgelegd, terwijl de aanwijzingsbesluiten en instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden pas in de tweede helft van 2010 worden vastgelegd;

overwegende, dat de eisen vanuit het natuurdossier ertoe kunnen leiden dat de PKB Ruimte voor de Rivier en andere toekomstige waterveiligheidsprojecten niet tijdig kunnen worden gerealiseerd en daarmee het risico ontstaat dat de waterveiligheidsdoelstelling niet op tijd wordt gehaald;

verzoekt de regering om de doelstellingen van waterveiligheid en natuur in het rivierengebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en, indien de functies waterveiligheid en natuur conflicteren, de natuureisen te heroverwegen, zodat tijdige realisatie van de waterveiligheidsmaatregelen geen gevaar loopt;

verzoekt de regering voorts prioriteit te geven aan een goed beheer en onderhoud van de natuur in de uiterwaarden, waarbij de terreinbeheerders van het betreffende gebied primair verantwoordelijk zijn om dit beheer en onderhoud dienstbaar te maken aan het realiseren en behouden van de waterveiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boelhouwer

Koppejan