74,7 %
25,3 %

CU

SP

SGP

PvdD

GL

Lid-Verdonk

VVD

CDA

PvdA

D66

PVV


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 25
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HEUGTEN EN VERMEIJ

Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in opdracht van VROM een Schetsboek Ruimte voor Olympische Plannen is gemaakt;

overwegende, dat hoe eerder basiskeuzes voor een ruimtelijke inpassing worden gemaakt, des te beter Nederland in staat is, de Olympische Spelen en de Wereldkampioenschappen Voetbal te faciliteren;

overwegende, dat thans nog door onder andere NOC*NSF nader onderzoek naar de haalbaarheid van de Olympische Spelen plaatsvindt;

verzoekt de regering om zodra genoemd onderzoek een positief resultaat oplevert, een ruimtelijk plan te maken voor een Olympische Hoofdstructuur (OHS),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Heugten

Vermeij