Kamerstuk 31700-VI-94

Motie Van der Ham c.s over verwijderen van het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


67,3 %
32,7 %

PVV

CDA

PvdD

SP

GL

PvdA

CU

D66

SGP

VVD

Verdonk


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 94
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 14 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wet gelijke bescherming dient te bieden tegen opzettelijke en onnodige belediging wegens godsdienst, levensovertuiging, ras en seksuele gerichtheid;

overwegende, dat de huidige formulering van artikel 137c en verder van het Wetboek van Strafrecht in deze bescherming voorziet;

voorts overwegende, dat de artikelen 147 en 147a Sr geen praktische toegevoegde waarde hebben;

verzoekt de regering een voorstel aan de Kamer toe te zenden om het verbod op godslastering (art. 147 en 147a Sr) uit het Wetboek van Strafrecht te verwijderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Teeven

De Wit

Azough