Kamerstuk 31700-VI-30

Amendement van het lid Joldersma c.s. om de taakstelling voor Slachtofferhulp voor het jaar 2009 ongedaan te maken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


100,0 %
0,0 %

PvdA

SGP

VVD

D66

CU

CDA

GL

SP

PvdD

PVV

Verdonk


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 30
AMENDEMENT VAN HET LID JOLDERSMA C.S.

Ontvangen 4 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 470 (x 1 000)

II

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 470 (x 1 000)

Toelichting

Dit amendement wil de taakstelling voor Slachtofferhulp voor het jaar 2009 ongedaan maken. Slachtofferhulp Nederland biedt effectieve en efficiënte ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ongelukken. De jaren na 2009 wordt Slachtofferhulp nog eens geconfronteerd met een subsidietaakstelling van respectievelijk 939 000 voor 2010 en 1 101 000 voor de jaren 2011 en verder. De kosten voor de begeleiding en forensische zorg voor daders nemen in die jaren alleen maar toe. De uitbreiding van de begeleiding en forensische zorg voor daders mag niet ten koste gaan van de ondersteuning van slachtoffers. Daarom wil dit amendement de regering oproepen de taakstelling voor Slachtofferhulp Nederland te beëindigen en dat ook te verwerken in de meerjarenramingen. Daaraan gekoppeld kunnen ook eisen worden gesteld aan de bereikbaarheid van Slachtofferhulp Nederland voor verschillende categorieën slachtoffers.

Joldersma

Anker

Heerts

Teeven

Van der Staaij