Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Kuiken ter vervanging van. nr. 5 over een verplichte test bij aankomst in Nederland

43,0 %
57,0 %


SP

GL

SGP

VVD

Krol

FvD

50PLUS

PvdD

vKA

D66

CU

PVV

CDA

DENK

PvdA


Nr. 6 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 7 januari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het voorgestelde derde lid van artikel 58p wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. een verplichting voor de reiziger die vertrekt vanuit een door Onze Minister aangewezen gebied in het buitenland of reist tussen het Europese deel van Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba om bij aankomst in Nederland een test te laten verrichten om aan te tonen dat hij op het moment van testen niet was geïnfecteerd met het SARS-CoV-2 virus.

2. In het voorgestelde vijfde lid van artikel 58p wordt na «derde lid» ingevoegd «, onder a of b,».

Toelichting

Dit amendement beoogt het mogelijk te maken om per ministeriële regeling ook een dubbele negatieve testverplichting in te stellen wanneer dit omwille van de volksgezondheid noodzakelijk wordt geacht. In het huidige wijzigingsvoorstel voor de wet Publieke Gezondheid wordt het slechts mogelijk gemaakt om een negatieve testverklaring bij toegang tot het vervoersmiddel en tijdens het vervoer te verplichten. De test mag hierbij niet langer dan 72 uur geleden zijn afgenomen. Zoals Onze Minister ook schrijft in de Kamerbrief aangaande testen reizigers van 17 november jl. kunnen mensen ook in de 72 uur tussen het afnemen van de test en de aankomst in Nederland alsnog besmet raken met het SARS-CoV-2 virus. Er kan hierdoor ook niet worden uitgesloten dat deze reiziger het virus introduceert in Nederland. Deze beperking van het huidige voorstel baart de indiener vooral zorgen gezien de recente ontwikkelingen van het virus in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, waar twee Variants of Concern van het SARS-CoV-2 virus de dominante streng vormen. Van deze Variants of Concern gaven zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als het Outbreak Management Team (OMT) immers aan dat zij hogere virale concentraties kennen en dat de kans hiermee aannemelijk is dat dit zich vertaalt in een hogere besmettingskans. Het OMT gaf daarom eind december aan dat reizen van en naar Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk zoveel als mogelijk beperkt moeten worden. Ook bestaan over de Zuid-Afrikaanse variant van het virus de zorgen dat de vaccins van Pfizer en Oxford mogelijk niet werken tegen deze variant. Gezien uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat slechts 70 procent van de mensen uit risicogebieden zich aan de voorgeschreven quarantainemaatregelen houden, zijn de indieners bovendien onvoldoende verzekerd dat de 10-dagenquarantainemaatregel, die op dit moment onder andere geldt voor reizigers uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, de introductie van de twee Variants of Concern tegenhoudt. Door een test bij aankomst in Nederland te verplichten voor reizigers uit gebieden waar nieuwe, mogelijk schadelijkere varianten van het virus zijn gevonden – zoals het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika – ter aanvulling op de test voor vertrek, is de indiener van mening dat beter gewaarborgd kan worden dat de introductie van deze varianten zoveel mogelijk kan worden beperkt. Hierbij zou kunnen worden aangesloten bij de regels van de Air Corridor Amsterdam – Atlanta, die momenteel inhoudt dat reizigers zowel voor vertrek als bij aankomst testen.

Het vijfde lid wordt zo gewijzigd dat ook Nederlanders die niet getest konden worden in het buitenland, in Nederland getest moeten worden. Wel moet artikel 3, tweede lid, van het Vierde Protocol bij het EVRM hierbij in acht worden genomen. Niemand het recht mag worden ontnomen het grondgebied te betreden van de Staat, waarvan hij onderdaan is.

Paternotte Kuiken


Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Kuiken ter vervanging van. nr. 5 over een verplichte test bij aankomst in Nederland

2021-01-07
Dossier: 35695
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid verkeer zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35695-6.html