Stemming

Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 11 over een schriftelijke beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur

100,0 %
0,0 %


PvdA

JA21

PvdD

FVD

GL

VVD

Volt

PVV

DENK

D66

BBB

CDA

SGP

BIJ1

CU

SP

Groep Van Haga

Fractie Den Haan


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel J, onder 2, wordt in het voorgestelde tweede lid na «zo spoedig mogelijk» ingevoegd «, doch uiterlijk binnen 48 uur,».

Toelichting

In een situatie waarin het zorgplan redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien of in een noodsituatie die zich voordoet in de periode dat nog geen zorgplan is vastgesteld, kan op grond van dit wetsvoorstel onvrijwillige zorg uitsluitend worden verleend als de zorgverantwoordelijke daartoe een beslissing heeft genomen. Als deze beslissing van de zorgverantwoordelijke niet meteen schriftelijk kan worden genomen, moet op grond van dit wetsvoorstel deze beslissing alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit amendement regelt dat het schriftelijk vastleggen van deze beslissing zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur moet plaatsvinden.

De indieners vinden het belangrijk voor de rechtspositie van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordigers, en het toezicht door de IGJ, dat alle onvrijwillige zorg, dus ook acute onvrijwillige zorg, zo spoedig mogelijk wordt geregistreerd. Juist omdat de Wzd geen onderscheid maakt tussen lichte of zware vormen van onvrijwillige zorg en dat ook geldt in acute situaties, vinden de indieners het te ver gaan om hier geen termijn voor te stellen. De zorgverantwoordelijke is immers verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en begeleiden van het zorgplan. Juist bij zwaardere vormen van onvrijwillige zorg, het werken met zzp-ers in de zorg of vervangende krachten is het van belang dat er een schriftelijke beslissing is van de zorgverantwoordelijke die zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, op schrift wordt vastgelegd.

Van den Berg Van der Laan Pouw-Verweij


Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 11 over een schriftelijke beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur

2021-05-27
Dossier: 35667
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Jeanet van der Laan (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35667-23.html