Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder ter vervanging van nr. 41 over herstelmaatregelen in verband met schade

100,0 %
0,0 %


SGP

Krol

SP

vKA

50PLUS

FVD

D66

GL

CU

CDA

PvdD

VVD

PVV

PvdA

DENK


Nr. 70 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41

Ontvangen 10 maart 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, komt het voorgestelde negende lid te luiden:

  • 9. Het Instituut is bevoegd om ter uitvoering van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet met het oog op voorkoming of beperking van schade maatregelen te treffen of vergoedingen uit te keren die leiden tot versterking van een gebouw, voor zover dit geen versterkingsmaatregelen betreft als bedoeld in artikel 13j, eerste lid, onderdeel a.

Toelichting:

Met artikel 2, negende lid, wordt de scheiding tussen schade en versterken, en daarmee ook de scheiding van de bevoegdheden van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen verder doorgevoerd. Met dit lid is beoogd tegemoet te komen aan de opmerking van de Afdeling advisering van de Raad van State dat een duidelijkere afbakening van bevoegdheden noodzakelijk is. Met deze oplossing wordt het gezamenlijke probleemoplossend vermogen van beide organisaties onbedoeld beperkt. Om dit te voorkomen wordt een aanpassing van artikel 2, negende lid, voorgesteld. Deze aanpassing biedt ruimte aan het IMG om oplossingsgericht te kunnen werken, zonder dat het IMG in de bevoegdheden van de NCG treedt. Tegelijkertijd is er sprake van een duidelijke afbakening van bevoegdheden, zoals geadviseerd door de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit betekent dat het IMG bevoegd is om in het kader van de afhandeling van een aanvraag om vergoeding van schade, bijvoorbeeld constructieve schade, herstelmaatregelen te vergoeden of in natura te treffen die de schade op deugdelijke en duurzame wijze herstellen en waarmee tevens een risico op letsel kan worden gemitigeerd. Deze herstelmaatregelen vormen geen versterkingsmaatregelen als bedoeld in hoofdstuk 5 van het voorstel omdat deze niet tot doel hebben om een gebouw te laten voldoen aan de veiligheidsnorm, maar slechts beogen de geconstateerde schade op deugdelijke en duurzame wijze te herstellen. Een volledige beoordeling van het gebouw aan de hand van de veiligheidsnorm vindt plaats door de NCG.

Agnes Mulder


Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder ter vervanging van nr. 41 over herstelmaatregelen in verband met schade

2021-03-10
Dossier: 35603
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-70.html